Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Środki Funduszu Pracy na wsparcie dla terenów zniszczonych po nawałnicy

Dodano: Wtorek, 22 sierpia 2017 (13:28)

miniatura

Powiatowe urzędy pracy, na terenie działania których wystąpiły klęski żywiołowe, mogą ubiegać się za pośrednictwem marszałka województwa o pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy w dyspozycji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Środki będą uruchamiane na bieżąco w ramach zasobów pozostających w dyspozycji ministra. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku monitoruje potrzeby wsparcia z FP działań ukierunkowanych na likwidację skutków klęski żywiołowej w województwie pomorskim oraz pozostaje w kontakcie z powiatowymi urzędami pracy w tym zakresie.

Na co mogą zostać przeznaczone środki?

Wniosek o środki rezerwy powinien dotyczyć takich form aktywizacji, jak:

  • organizacja robót publicznych – zatrudnienie osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego,
  • prace społecznie użyteczne – wykonywanie przez osoby bezrobotne prac zorganizowanych przez gminę,
  • prace interwencyjne – zatrudnienie osób bezrobotnych przez pracodawcę wykonującego np. działania na rzecz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki na pozostałe formy aktywizacji (m.in. dofinansowanie kosztów dojazdu lub zakwaterowania, badań lekarskich itp.) mogą stanowić nie więcej niż 10 proc. kwoty określonej we wniosku. We wniosku należy zawrzeć informację o rodzaju klęski żywiołowej, jaka wystąpiła na danym terenie oraz określić wartość poniesionych strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Działania określone w programie muszą być ukierunkowane na likwidację skutków klęski żywiołowej, która została wskazana we wniosku.

Które urzędy pracy mogą pozyskać dodatkowe fundusze

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, 16 sierpnia 2017 r. przeprowadzili rozmowy telefoniczne z powiatowymi urzędami pracy identyfikując, że zniszczenia wystąpiły na terenie działania 6 powiatowych urzędów pracy:

  • Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wskazał także na możliwość pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Powiatowe urzędy pracy ustalają z władzami gmin zakres niezbędnego wsparcia ze środków FP.