Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych

Dodano: Czwartek, 19 lutego 2015 (13:23)

Głównym celem powołania i działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników w przypadku zaistnienia niewypłacalności pracodawcy. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji i zwrotów środków od pracodawców oraz z innych dochodów. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. w związku ze zmianami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) struktury terenowe oraz zakres zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przejęli marszałkowie województw. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy, natomiast jednostkami, które przejęły struktury terenowe FGŚP w całym kraju są Wojewódzkie Urzędy Pracy. W związku z tym, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przejął zadania Biura Terenowego FGŚP w Gdańsku i realizuje je w ramach swojej działalności jako Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W 2014 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wpłynęły  4 wykazy zbiorcze i uzupełniające oraz 274 wnioski indywidualne o wypłatę świadczeń pracowniczych. Wypłacono łącznie na rzecz 280 osób kwotę 2 347 732,07 zł.

W wyniku przeprowadzonych działań windykacyjnych Fundusz w 2014 r. odzyskał kwotę 9 822 233,96 zł. Powyższymi działaniami, prowadzonymi w trybie 546 odrębnych spraw, objętych jest nadal 376 dłużników. Wynika to z faktu, iż w stosunku do niektórych dłużników postępowanie windykacyjne prowadzone jest wielotorowo, zarówno przeciwko spółce jak i zarządowi spółki (członkom zarządu, spadkobiercom, itp.).

Obecnie toczą się 117 sprawy sądowe o odzyskanie należności na rzecz Funduszu, z czego 63 to postępowania upadłościowe.

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokojeniu podlegają należności główne z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy;
 • odszkodowania, o którym mowa w art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy;
 • dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
 • składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

W przypadku zaistnienia niewypłacalności pracodawcy o powyższe świadczenia pracownik może wystąpić do Funduszu składając wniosek indywidualny a osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy składa wykaz zbiorczy lub uzupełniający.

Niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych jest:

 1. ogłoszenie upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika – dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia Sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej pracodawcy
 2. ogłoszenie upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu - dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia Sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości układowej pracodawcy
 3. zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
 4. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności pracodawcy jest dzień wydania postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy
 5. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy

Ponadto niewypłacalność pracodawcy zachodzi również, gdy niezaspokojenie przez pracodawcę roszczeń pracowniczych nastąpi z powodu braku środków finansowych:

 1. na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli:
  • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego
  • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego
 2. organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 3. sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu
 4. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 5. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 6. zgodnie z przepisami art. 7 – 7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
 7. niewypłacalność pracodawcy, zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę trwającego dłużej niż 2 miesiące – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data upływu terminu, o którym mowa wyżej.

Szczegółowe warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać ze środków FGŚP, określone zostały w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) oraz rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawach dotyczących FGŚP należy kontaktować się z Wydziałem Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ul. Rzeźnicka 58 pod numerem telefonu 58 32 09 109 i 58 32 09 110.

Korespondencję w powyższych sprawach należy kierować do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
Numer rachunku bankowego:
17 1240 6292 1111 0010 4606 9730

Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 13:23:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 13:23:07
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian