Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Akty prawne

Celem przepisów wspólnotowych jest skoordynowanie krajowych systemów ubezpieczeń m.in. na wypadek bezrobocia.

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały uregulowane w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.
  2. Z dniem 1 maja 2004 r. ww. rozporządzenie nr 1408/71 zostało zastąpione rozporządzeniem nr 883/2004 w odniesieniu do obywateli UE. Rozporządzenie nr  1408/71 ma jednak nadal zastosowanie w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii do czasu zmiany obowiązujących obecnie porozumień oraz do obywateli krajów nienależących do UE przebywających legalnie na terytorium UE do czasu osiągnięcia porozumienia przez Radę w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania nowych rozporządzeń.
  3. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady nr 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty. Z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem nr 987/2009 w odniesieniu do obywateli UE. Ma ono jednak nadal zastosowanie w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii do czasu zmiany obowiązujących obecnie porozumień oraz do obywateli krajów nienależących do UE przebywających legalnie na terytorium UE do czasu osiągnięcia porozumienia przez Radę w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania nowych rozporządzeń.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmienione rozporządzeniem nr 988/2009. Rozporządzenie to weszło w życie 1 maja 2010 r. i na początku będzie stosowane tylko w UE, z wyłączeniem Norwegii, Islandii Lichtensteinu oraz Szwajcarii - do czasu wprowadzenia nowych porozumień.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.
  7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. 2014 poz. 1189).
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2011-07-26)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2011-07-26 12:42:40
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 11:56:50
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian