Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Certyfikat

Dodano: Środa, 29 listopada 2017 (10:05)

Wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek wraz z załącznikami na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wnioskodawca:

  • składa kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

UWAGA!

W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego) oraz na świadczenie usługi  w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej). Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł.   

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy: 

nr 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzony przez PKO BP
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tytułem: "Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia dla podmiotu…".

Opłaty można dokonać również w kasie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w pok. 120.

Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby). Opłata z ww. tytułu stanowi dochód Samorządu Województwa Pomorskiego.

W przypadku występowania przez pełnomocnika, należy załączyć do wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańska:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk:
nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa".

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w celu przyspieszenia weryfikacji danych podmiotu występującego o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie posiadania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, można załączyć:

  • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych organizacji - dokument (statut) potwierdzający, że ich celem statutowym jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego (odpis dokumentu).
  • w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - odpis umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki.

Zgodnie z art. 18h. 1. Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1065 z późn.zm.) przed dokonaniem wpisu do rejestru marszałek województwa może:

1) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie:

a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3,

b) zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 4 i 5, oraz

c) dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19

– w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki:

1) nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

2) być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121–121b;

3) być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

W celu przyspieszenia weryfikacji wniosku podmiot ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przedkłada z wnioskiem dokumenty poświadczające, że spełnia on warunki określone w art. 19 ww. ustawy, tj.:

1) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z właściwego Urzędu Skarbowego;

2) zaświadczenie wydane płatnikowi składek, wystawione przez Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca prowadzenia działalności, potwierdzające brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

3) zaświadczenie o niekaralności Zarządu Spółki/właściciela podmiotu z Krajowego Rejestru Karnego.

Ww. zaświadczenia wydane w ciągu ostatnich 30 dni należy przedłożyć w oryginale lub ich odpisie, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty może również potwierdzić upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Wzory wypełnionych wniosków o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

WZÓR WNIOSKU O WPIS - JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

WZÓR WNIOSKU O WPIS - SPÓŁKI HANDLOWE

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2017-11-29)
Opublikował: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2017-11-29 10:05:35
Ostatnia zmiana: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2017-12-07 10:59:45
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian