Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja o wejściu w życie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

Dodano: Środa, 22 stycznia 2014 (10:24)

Gdańsk, dnia 21.01.2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą podpisana 18 maja 2012 r. w Warszawie (Dz.U. 2013 poz. 1373, 1374, 1375, 1376).

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce, jako instytucje właściwe na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 3) Porozumienia Administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 1375)  realizują ww. Umowę w zakresie świadczeń dla bezrobotnych m.in.:

  • przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych, w tym obywateli Ukrainy mających ostatni okres ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce z uwzględnieniem, jeżeli jest to niezbędne, przebytych okresów ubezpieczenia na Ukrainie lub w innym kraju UE/EOG, Szwajcarii;

  • wydawania zaświadczeń dla obywateli Ukrainy o potwierdzeniu okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek oraz pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce w celu przedłożenia zagranicznej instytucji właściwej.

Jednocześnie na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2) Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. 2013 poz. 1373) świadczenia dla bezrobotnych zamieszkujących na Ukrainie nie obejmują transferu zasiłków dla bezrobotnych z Polski na Ukrainę lub do innego państwa UE/EOG, Szwajcarii.

Obywatel Ukrainy na podstawie Umowy może wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce pod warunkiem spełnienia ostatniego okresu ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce.

Umowa dotyczy osób, które:

  • podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, w szczególności gdy były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek,
  • podlegały ubezpieczeniom w jednym państwie, a mieszkają w drugim,
  • członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po wyżej wymienionych osobach.

Świadczenia objęte Umową :

  • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednorazowe odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, zasiłki pogrzebowe, zasiłki dla osób bezrobotnych.

Dzięki Umowie osoby, które w Polsce lub na Ukrainie nie mają wystarczającej długości okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek wymaganej do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, mogą uzyskać to świadczenie po uwzględnieniu okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie - Stronie Umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania zasiłku dla bezrobotnych czy to w Polsce, czy też na Ukrainie, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w obu państwach, a wysokość świadczenia zostanie ustalona zgodnie z przepisami państwa przyznającego świadczenie.

Zawarcie polsko-ukraińskiej Umowy zabezpiecza interesy obywateli obu państw w zakresie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i pozwala na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i  osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia, niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Umową z Ukrainą, która odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia polskim i ukraińskim obywatelom między innymi:

  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby migrujące między Polską a Ukrainą w celu wykonywania pracy tylko w jednym państwie (unikanie podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracę wykonywaną przejściowo w drugim państwie),
  • uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych na Ukrainie oraz w państwach trzecich (objętych podobnymi umowami) w celu ustalenia prawa i wysokości świadczeń,
  • transfer świadczeń osobom uprawnionym do miejsca ich zamieszkania w Polsce lub na Ukrainie z wyłączeniem zasiłków dla bezrobotnych,
  • ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiego państwa.

Umowa ta ułatwia swobodę przepływu osób między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą poprzez zapewnienie ochrony przed utratą prawa z tytułu polskich okresów ubezpieczenia lub ukraińskich okresów ubezpieczenia, po wyjeździe do drugiego państwa.

Pliki do pobrania
Informacja o wejściu w życie od 1 stycznia 2014 r. Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą (PDF, 56,03kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2014-01-22 10:24:24)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2014-01-22 10:24:24
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2014-01-22 10:24:24
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian