Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Koordynacja zabezpieczenia społecznego

System zabezpieczenia społecznego - całokształt środków i działań, za pomocą, których państwo stara się zabezpieczyć obywateli w sferze socjalnej.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Publiczne służby zatrudnienia w województwie pomorskim na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. 2016 poz.645 z późn. zm.), uczestniczą w koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 3 ww. Ustawy realizuje zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c (obywateli państw członkowskich UE, EOG i obywateli państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską), w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
 • pełni funkcję instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia,
 • przyjmuje i rozpatruje wnioski bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia.
 • wydaje decyzje w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia z uwzględnieniem uprawnień osób bezrobotnych nabytych za granicą i określonych na PD U1, U2, U3 [PD-portable documents], standardowych dokumentach elektronicznych (SED), formularzach E 301, E 303  wydanych przez właściwe instytucje zagraniczne.
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 2 ww. Ustawy Powiatowe Urzędy Pracy w województwie pomorskim w szczególności realizują następujące zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
 • wydają zaświadczenia dla osób bezrobotnych zwracających się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku instytucji właściwej o wydanie formularza PD U2, E 303,
 • rejestrują osoby bezrobotne i wydają zaświadczenia o rejestracji oraz przekazują dokumentację do WUP (w przypadku stosowania sumowania okresów zatrudnienia na PD U1, SED, formularzach E 301),
 • realizują decyzje wydane przez WUP instytucję właściwą, tj.:
  - o wypłacie zasiłków dla osób bezrobotnych ustalonych na podstawie zsumowanych okresów zatrudnienia uwzględnionych na PD U1, SED U002, U017, formularzach E 301,
Głównym celem wykonywania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii bezkolizyjnego korzystania z podstawowej swobody Wspólnoty, tj. prawa do wolnego przepływu osób, gwarantując jednocześnie zachowanie praw nabytych osobom przemieszczającym się w jej granicach.

Koordynacja oznacza zapewnienie łączności między odrębnymi systemami państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii. Celem przepisów wspólnotowych jest skoordynowanie krajowych systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, między innymi przez:
 • sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia dla uzyskania uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • przyznawanie prawa do zasiłku dla pracowników w pełni lub częściowo bezrobotnych, którzy byli zatrudnieni w jednym z państw członkowskich, innym niż miejsce ich zamieszkania,
 • transfer świadczeń z tytułu bezrobocia dla osób przemieszczających się w granicach państw należących do UE, EOG i Szwajcarii w celu poszukiwania zatrudnienia, gwarantujący zachowanie praw nabytych.
Więcej informacji ...
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-08)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-08 21:01:45
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 09:41:10
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian