Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:26)

Kierownik: Urszula Szukała
Telefon: 59 84-68-310
Sekretariat:

tel.: 59 84-68-300
e-mail: wup.slupsk@wup.gdansk.pl
faks: 59 84-68-302

Adres: ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
Godziny przyjmowania klientów 8:00 - 15:00
 1. Do zadań Oddziału Zamiejscowego w Słupsku, realizowanych w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIZ II), w szczególności należy:
  1. świadczenie poradnictwa zawodowego, a także jego rozwijanie na terenie województwa pomorskiego;
  2. wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym świadczenie usług poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
  3. współpraca z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także gromadzenie i upowszechnianie ich na terenie województwa;
  4. współpraca z akademickimi biurami karier w opracowywaniu, aktualizowaniu i upowszechnianiu informacji zawodowych, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
  5. udzielanie pomocy pracodawcom oraz ich pracownikom w zakresie poradnictwa zawodowego, w tym konsultacji i poradnictwa w zakresie korzystania z KFS;
  6. opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;
  7. realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;
  8. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
  9. popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie;
  10. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;
  11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie:
   • projektowania i wdrażania Pomocy Technicznej;
   • przygotowywania uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
   • realizacji zamówień publicznych;
   • realizacji projektów własnych Urzędu.
 2. Do zadań Zespołu Pośrednictwa Pracy w Słupsku należy:
  1. realizacja powierzonych zadań sieci EURES wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami;
  2. udział w planowaniu i realizacji działań wspierających mobilność pracowników na europejskim rynku pracy przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach grantów EURES;
  3. promowanie usług EURES i wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy;
  4. udzielanie informacji i pomocy doradczej związanej z korzystaniem z usług agencji zatrudnienia;
  5. realizowanie zadań, wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE, EOG, państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, i krajami, z którymi UE zawarła umowę o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym:
   • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia, w tym wydawanie decyzji oraz zaświadczeń;
   • upowszechnianie informacji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
 3. Ponadto, do zadań Oddziału Zamiejscowego w Słupsku należy:
  1. aktualizacja Pomorskiej Bazy Projektów PO i Bazy Rekrutacji do projektów PO i udostępnianie danych zainteresowanym;
  2. prowadzenie spraw administracyjnych, zaopatrzeniowych oraz korespondencji Oddziału.
 4. Oddziałem Zamiejscowym kieruje Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Słupsku.
Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:26:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2016-01-22 15:07:25
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian