Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

PD U2 Transfer zasiłku dla bezrobotnych

PD  U2 (dawny formularz E 303) to dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych tzw. transferu zasiłku podczas poszukiwania pracy w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii.

Po dokument U2 należy zgłosić się do urzędu pracy lub instytucji zabezpieczenia społecznego w państwie, w którym stałeś się bezrobotnym. Bardzo ważne jest, aby zwrócić się z wnioskiem o wydanie U2 przed opuszczeniem tego państwa (w przeciwnym razie może nie przysługiwać Ci prawo do transferu zasiłku).

Zanim opuścisz państwo, w którym wypłacany jest Twój zasiłek dla bezrobotnych musisz być dostępny dla urzędu pracy, przez co najmniej 4 tygodnie po rejestracji jako bezrobotny poszukujący odpowiedniej pracy. Transfer zasiłku to pomoc bezrobotnemu, który bezskutecznie poszukiwał odpowiedniej pracy w kraju ostatniego zatrudnienia, podczas poszukiwania pracy w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii.

W szczególnych przypadkach za zgodą instytucji właściwej okres 4 tygodni poszukiwania pracy przed transferem zasiłku może być skrócony na wniosek osoby bezrobotnej. Zgodnie z zaleceniem unijnym taką zgodę urząd może wydać bezrobotnemu np. z powodu łączenia rodzin, bezrobotny towarzyszy współmałżonkowi, który podjął pracę w innym państwie niż państwo właściwe.

Po uzyskaniu dokumentu U2 lub zaświadczenia o jego wydaniu osoba bezrobotna w ustalonym terminie udaje się do wybranego kraju UE/EOG, w tym np. do Polski w celu poszukiwania odpowiedniej pracy i rejestruje się jako osoba poszukująca pracy.

Rejestracji w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy należy dokonać w ciągu siedmiu dni od ustalonego dnia wyjazdu. Jeżeli dotrzymasz tego terminu, Twój zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany bez żadnej przerwy. Jeżeli zarejestrujesz się po upływie tej daty, Twój zasiłek może być wypłacony jedynie od dnia dokonania rejestracji.

W państwie, w którym poszukujesz pracy musisz przestrzegać obowiązków i procedur kontroli zorganizowanych przez urząd pracy lub instytucję zabezpieczenia społecznego państwa, w którym poszukujesz pracy. Informacje na temat tych procedur powinieneś uzyskać w urzędzie pracy w tym państwie przy pierwszym przedstawieniu formularza U2.

Twój zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacać Ci bezpośrednio urząd pracy lub instytucja właściwa w państwie wypłacającym Twój zasiłek. Wypłata następuje w walucie obowiązującej w tym kraju, tzn. osoba przyjeżdżająca do Polski z transferem zasiłku dla bezrobotnych np. z Irlandii otrzymuje świadczenie na swoje konto w Irlandii w walucie Euro.

Zasiłek dla bezrobotnych będziesz otrzymywać przez okres 3 miesięcy, jeżeli w dalszym ciągu będziesz bezrobotny i pod warunkiem przestrzegania wszystkich procedur. Urząd pracy lub instytucja zabezpieczenia społecznego w państwie wypłacającym Twój zasiłek może przedłużyć ten okres maksymalnie do 6 miesięcy. Zasiłek możesz otrzymywać tylko, dopóki jesteś do niego uprawniony w państwie wypłacającym.

Po zakończeniu okresu, w którym przysługuje zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych osoba bezrobotna  pozostając w kraju poszukiwania pracy może zarejestrować się jako osoba bezrobotna i wystąpić o dokończenie okresu zasiłkowego dla bezrobotnych na zasadach w kraju rejestracji.

Jeśli osoba bezrobotna nie może znaleźć pracy podczas transferu, może wrócić do kraju, który wypłaca świadczenia, przed upływem okresu wyznaczonego w PD U2  i kontynuować poszukiwanie pracy oraz pobieranie zasiłku w okresie na który został on przyznany. Jeśli osoba bezrobotna wróci później bez wyraźnego zezwolenia służb zatrudnienia tego kraju utraci wszystkie pozostałe uprawnienia.

Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wówczas, kiedy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  1. Transfer zasiłku dla bezrobotnych z państw UE/EOG lub Szwajcarii do Polski

PLIKI DO POBRANIA:
Druk WUP.PPZ-09 Karta informacyjna dokumentu U2.
Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z państwa UE/EOG lub Szwajcarii

Druk WUP.PPZ-10 Oświadczenie do karty informacyjnej dokumentu U2.
Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z państwa UE/EOG lub Szwajcarii
   

  1. Transfer zasiłku przyznanego w Polsce do jednego z pańtw UE/EOG lub Szwajcarii.
Pliki do pobrania
Druk WUP.PPZ-06 Wniosek o wydanie dokumentu U2 PL (dawniej E 303). (PDF, 99,31kB)
Druk WUP.PPZ-07 Zaświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL. Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 89,81kB)
Druk WUP.PPZ-08 Oświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL. Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 98,55kB)
Informacje na temat dokumentu U2 i jego zastosowania. Opracowanie: Komisja Europejska (PDF, 160,33kB)
PD U2 Wzór dokumentu - polska wersja językowa. Dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (PDF, 153,56kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-21)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-21 09:25:01
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 12:09:36
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian