Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przyznanie polskiego zasiłku dla bezrobotnych uwzględniając okresy pracy za granicą.

Opis procedury wnioskowania o przyznanie prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej z okresami pracy za granicą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje sprawę o przyznanie polskiego zasiłku dla osoby bezrobotnej z okresami pracy za granicą po otrzymaniu kompletu następujących dokumentów:

Druk WUP.PPZ-01 Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (PDF, 100kB)

Dokumenty potwierdzające cały przebieg pracy zawodowej w Polsce (kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem). W przypadku zatrudnienia na mniej niż pełen etat należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości zarobków brutto za każdy miesiąc.

Zaświadczenie z PUP o rejestracji lub kserokopia decyzji PUP o statusie osoby bezrobotnej.

Kserokopia dokumentu PD U1 lub formularza E 301 (dokument wydany przez właściwą instytucję zagraniczną o przebytych okresach zatrudnienia i sposobie rozwiązania ostatniego stosunku pracy).

UWAGA!

W przypadku braku ww. formularza U1/E 301 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, na wniosek osoby bezrobotnej, występuje do zagranicznej instytucji właściwej o wydanie SED U002, U017 (PD U1 / E 301).

Druk WUP.PPZ-03 Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii. (PDF, 116kB)

OŚWIADCZENIE osoby bezrobotnej do wniosku o zasiłek dotyczące miejsca koncentrowania się interesów życiowych w trakcie zatrudnienia zagranicą.

UWAGA!
Niniejsze oświadczenie powinno być wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek został spełniony zagranicą.

"Miejsce zamieszkania"

Druk WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. (PDF, 156kB)


UWAGA!

Wszystkie dokumenty powinny być dołączone w formie oryginałów (do wglądu) lub kopiach poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby np. w powiatowym lub w wojewódzkim urzędzie pracy.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana dysponuje PD U1 / E 301 i spełnia pozostałe wymogi, sprawa jest rozpatrywana i wydawana decyzja o przyznaniu lub odmowie zasiłku.

W przypadku, gdy osoba bezrobotna nie posiada PD U1 / E 301 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, na wniosek osoby bezrobotnej, występuje do zagranicznej instytucji właściwej UE/EOG o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek poprzez wydanie SED U002 (odpowiednik dokumentu PD U1 lub E 301).

Po otrzymaniu przez WUP dokumentu SED U002, U017, PD U1 lub E 301 wydawana jest decyzja w sprawie o przyznanie prawa do polskiego zasiłku dla bezrobotnych o ile nie zajdą inne okoliczności.

Ważne!

O wysokości zasiłku i okresie jego pobierania stanowią przepisy krajowe.

  • Ustalając okres uprawniający do zasiłku, bierze się pod uwagę datę ostatniej rejestracji osoby bezrobotnej w powiatowym urzędzie pracy.
  • Jeżeli osoba bezrobotna występuje o wydanie PD U1, E 301 za pośrednictwem WUP, okres oczekiwania na wydanie tego dokumentu jest uzależniony od właściwej instytucji UE/EOG i może wynosić nawet do kilku miesięcy.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-10)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-10 00:43:35
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 10:38:30
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian