Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przyznanie prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej.

ZASADA 1 
Zasiłek dla osoby bezrobotnej w państwie ostatniego zatrudnienia.

Osoba, która utraciła pracę na terenie państw UE/EOG powinna ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia.

ZASADA 2 
Zasiłek zagraniczny jako pomoc podczas poszukiwania pracy w Polsce.

Osoba bezrobotna mająca przyznany zasiłek za granicą po upływie 4 tygodni od dnia rejestracji, poszukując bez rezultatu pracy, może wnioskować we właściwym urzędzie pracy za granicą o wydanie PD U2/E 303 tj. wyrażenie zgody na otrzymywanie zagranicznego zasiłku w Polsce tzw. "transfer zasiłku dla bezrobotnych".

ZASADA 3 
Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, po pracy za granicą, dla osób powracających do stałego miejsca zamieszkania "ośrodka interesów życiowych" w Polsce.

W przypadku osób, które nie spełniły warunków do nabycia zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia i powróciły do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą  ustalane jest na podstawie polskiego ustawodawstwa. Uwzględniane są kryteria określone w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. pozwalające ustalić czy daną osobę można uznać, za powracającą do swojego zwykłego miejsca zamieszkania "centrum interesów życiowych" w Polsce, przyjęte w formie oświadczenia do wniosku o zasiłek.

WARTO WIEDZIEĆ 
Sposób rozwiązania umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania prawa do zasiłku zarówno zagranicą, jak i w Polsce.

W sytuacji, gdy pracownik sam rezygnuje z pracy, albo rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron np. Jobcentre Plus w Wielkiej Brytanii może zawiesić wypłatę zasiłku nawet do 26 tygodni, Social Welfare w Irlandii do 9 tygodni, a urząd pracy w Polsce na okres 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje wnioski osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, o przyznanie prawa do zasiłku, zgodnie z polskimi przepisami, z poświadczonymi na PD U1 lub E 301, SED U002, U017 okresami pracy i ubezpieczenia za granicą.

W przypadku, gdy ostatni okres zatrudnienia obywatela UE/EOG nie jest wystarczająco długi w celu nabycia świadczeń z tytułu bezrobocia istnieje możliwość zsumowania okresów zatrudnienia lub ubezpieczenia z dwóch lub więcej państw członkowskich.

Okresy takie są brane pod uwagę przez właściwą instytucję danego państwa przy ocenie spełniania warunków uzależniających nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.

Ustawodawstwem stosowanym dla ustalenia prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia jest wyłącznie ustawodawstwo państwa ostatniego zatrudnienia.

Mechanizm sumowania okresów zatrudnienia jest stosowany, gdy zainteresowany nie osiągnął w miejscu swojego ostatniego zatrudnienia odpowiednio długiego okresu pracy, niezbędnego dla nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przewidzianego przez ustawodawstwo danego kraju.

Osoba bezrobotna w Polsce zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana (osoba bezdomna) do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy zgodnie z art. 71. ust. 1 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zmian.) z zastrzeżeniem art. 75 cyt. ustawy.

Jeśli osoba bezrobotna ubiega się o przyznanie prawa do zasiłku tylko na podstawie okresów pracy lub ubezpieczenia nabytych w Polsce sprawę rozpatruje i wydaje decyzję powiatowy urząd pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydaje decyzję o przyznaniu prawa do polskiego zasiłku dla osoby bezrobotnej na podstawie okresów pracy za granicą i w Polsce.

UWAGA!
Dokument PD U1 lub E 301, SED U002 poświadcza okresy ubezpieczenia socjalnego podczas pracy za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii), które mogą być  uwzględnione do okresu stażu pracy przy rozpatrywaniu sprawy przyznania zasiłku dla osoby bezrobotnej i obliczaniu jego wysokości.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-08)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-08 20:47:55
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 09:43:20
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian