Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Słowniczek pojęć używanych w koordynacji

Władze właściwe - oznaczają, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, ministra, ministrów lub inne odpowiednie władze, którym podlegają na całym terytorium danego państwa lub jego części systemy zabezpieczenia społecznego.

Częściowe bezrobocie - oznacza sytuację, gdy pracownik jest zatrudniony lub pracuje na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich i traci pracę w jednym z nich.

Członek rodziny - oznacza każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny przez ustawodawstwo jedneo z krajów UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, na mocy którego przyznawane są świadczenia.

EOG- Europejski Obszar Gospodarczy w skład którego wchodzą następujące państwa: Islandia, Lichtenstein i Norwegia.
EESSI - system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. 

Formularze unijne do realizacji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznaczają dokumenty zawierające wszystkie niezbędne informacje do określenia świadczeń i udowodnienia, że dana osoba jest do nich uprawniona. Na podstawie informacji zawartych w formularzach instytucja właściwa określa czy osoba spełnia warunki uprawniające do świadczeń w ramach prawa danego kraju i która instytucja odpowiada za zwrot kosztów świadczeń.

Instytucje łącznikowe - oznaczają instytucje powołane przez właściwe władze, upoważnione do bezpośredniego komunikowania się między sobą.
W Polsce funkcja władzy właściwej i instytucji łącznikowej została przypisana Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Instytucje właściwe oznaczają:
  1. Instytucję, w której zainteresowany jest ubezpieczony w chwili składania wniosku o przyznanie świadczenia, lub
  2. Instytucję, od której zainteresowany ma lub miałby prawo otrzymać świadczenia, gdyby on sam lub członek lub członkowie jego rodziny zamieszkiwali na terytorium państwa członkowskiego, gdzie znajduje się ta instytucja, lub
  3. Instytucję określoną przez właściwe władze danego państwa członkowskiego. W Polsce instytucjami właściwymi są samorządy województw (Wojewódzkie Urzędy Pracy).
Miejsce zamieszkania - oznacza kraj, w którym zwykle mieszkasz, Twój kraj pochodzenia. Innymi słowy, to kraj, w którym znajduje się Twój ośrodek interesów życiowych. W art. 11 rozporządzenia wykonawczego 987/2009 znajduje się wykaz kryteriów ułatwiających instytucjom zabezpieczenia społecznego ocenę, który kraj można uznać za miejsce zamieszkania.

Kryteria te obejmują: czas trwania pobytu na terytorium poszczególnych krajów; sytuację rodzinną i więzi rodzinne; sytuację mieszkaniową i informację, czy sytuacja ta ma charakter stały; miejsce wykonywania działalności zawodowej lub działalności o charakterze niezarobkowym; charakter wykonywanej działalności zawodowej; kraj uważany za miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; w przypadku studentów – źródło dochodów.
UWAGA! Decyzja dotycząca kraju, który będzie uważany za Twoje miejsce zamieszkania, jest podejmowana przez instytucje zabezpieczenia społecznego.

Okresy ubezpieczenia - oznaczają okresy składkowe, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, tak, jak je określa lub uznaje za okresy ubezpieczenia ustawodawstwo, pod którego rządami zostały osiągnięte lub zostały uznane za osiągnięte, oraz wszelkie okresy traktowane jako osiągnięte, jeżeli są uznane przez to ustawodawstwo za równorzędne z okresami ubezpieczenia.

Okresy zatrudnienia lub okresy pracy na własny rachunek - oznaczają okresy określone lub uznane za takie przez ustawodawstwo, pod którego rządami zostały osiągnięte oraz wszelkie okresy uważane za osiągnięte, jeżeli są one uznane przez to ustawodawstwo za równorzędne z okresami zatrudnienia lub z okresami pracy na własny rachunek.

Państwo właściwe - oznacza państwo członkowskie, na terytorium, którego znajduje się właściwa instytucja (dla obywateli Polski będzie to Polska).

PD - Dokumenty przenośne - dokumenty przenośne zastępują dawne formularze E. Wydają je właściwe instytucje zabezpieczenia społecznego, w których osoba jest ubezpieczona. Każdy dokument dotyczy indywidualnej osoby (ewentualnie łącznie z członkami rodziny) i zawiera ich imiona i nazwiska oraz inne dane. Na dokumencie znajduje się podpis i pieczęć instytucji zabezpieczenia społecznego, która wydaje ten dokument.

PD U1 - dokument potwierdzający okresy, które należy uwzględnić przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych, zastępuje dotychczas stosowany formularzE 301;

PD U2 - dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (transferu zasiłku), zastępuje dotychczas stosowany formularz E 303;

PD U3 - dokument wydawany jako ostrzeżenie przez instytucję przyjmującą w kraju, w którym szukasz pracy o powiadomieniu instytucji w kraju wypłacającym Ci zasiłek o zmianie Twojej sytuacji, co może powodować obniżenie lub wstrzymanie płatności zasiłku, świadczeń.

Pobyt tymczasowy - oznacza okres, podczas którego przebywasz w miejscu, które nie staje się Twoim ośrodkiem interesów życiowych, czyli w miejscu innym niż miejsce, w którym zwykle mieszkasz. Instytucje zabezpieczenia społecznego określają ośrodek interesów życiowych w celu ustalenia Twojego miejsca zamieszkania (zob. definicję miejsca zamieszkania powyżej). Do celów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pobyt tymczasowy nie jest ograniczony do ściśle określonego okresu, ale jest związany z pojęciem zamieszkania.

Praca najemna lub działalność na własny rachunek - oznacza pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego kraju (kraje UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia lub Szwajcaria), w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce.

Pracownik transgraniczny (przygraniczny) - oznacza pracownika lub osobę pracującą na własny rachunek, wykonującą pracę zawodową na terytorium jednego państwa członkowskiego i zamieszkujących na terytorium innego państwa członkowskiego, do którego powracają z zasady codziennie lub co najmniej raz w tygodniu.

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

SED U - Standardowe Dokumenty elektroniczne świadczeń dla bezrobotnych (seria U), dokumenty unijne, które  dotyczą świadczeń  z tytułu bezrobocia i  są stosowane wyłącznie przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do ww. świadczeń; dokumenty do wymiany informacji drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu EESSI - elektronicznej wymiany informacji;

Ubezpieczony - oznacza osobę spełniającą warunki wymagane na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii do posiadania prawa do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego.

UE - Unia Europejska, w skład UE wchodzą następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ustawodawstwo - oznacza wszelkie przepisy prawne dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego.

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2011-07-26)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2011-07-26 12:20:35
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 12:15:38
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian