Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

U006: Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń.

Formularz SED U006 "Informacje o rodzinie" lub SED U004 "Informacje o wynagrodzeniu" (dawniej E 302) stosowany jest w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby bezrobotnej.
Wystawiany przez właściwą instytucję w państwie, na terytorium, którego zamieszkują członkowie rodziny osoby bezrobotnej.

Dotyczy członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń.

Formularz SED U006 lub U004 (dawniej E 302) wystawiony przez wojewódzki urząd pracy jest zaświadczeniem w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wydawanie formularza SED U006 lub U004 przez WUP w Gdańsku.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje wniosek SED U005 "Wniosek o udzielenie informacji o rodzinie" zagranicznej instytucji właściwej lub osoby zainteresowanej o wydanie formularza po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów:

Druk WUP.PPZ-11 Wniosek o przekazanie informacji o rodzinie i wynagrodzeniu do zagranicznej instytucji właściwej w ramach świadczeń rodzinnych. Dokument SED U006 lub U004 (dawny formularz E 302). (PDF, 111kB)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

 1. Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego, orzeczenia sądu o rozwodzie;
 2. Odpis/y aktu/ów urodzenia dzieci;
 3. Zaświadczenie/a o zameldowaniu członków rodziny;
 4. W przypadku posiadania zatrudnienia przez współmałżonka/ę lub partnera/ę wnioskodawcy należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków (brutto i netto);
 5. W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej przez współmałżonka/ę lub partnera/ę wnioskodawcy należy dołączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy (PUP) o okresie rejestracji i wysokości oraz okresie przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych lub jego braku;
 6. Jeśli występuje brak dochodów współmałżonka/i lub partnera/ki można złożyć oświadczenie odpowiednio o braku dochodów/zarobków i pozostawaniu na utrzymaniu wnioskodawcy - np. na druku WUP.PPZ-05 "Oświadczenie";
 7. Zaświadczenie z gminnego / miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS) o uzyskiwanych dochodach lub ich braku (świadczenia rodzinnego, opiekuńczego itp.);
 8. Zaświadczenie/a ze szkoły/uczelni o pobieraniu nauki przez dziecko/dzieci (w przypadku, jeśli dotyczy);
 9. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez dzieci (w przypadku, jeśli dotyczy);
 10. Zaświadczenie/a potwierdzające niepełnosprawność członków rodziny (w przypadku, jeśli dotyczy);
 11. Inne stosowne dokumenty w celu uwzględnienia przy naliczaniu świadczeń.

Uwaga!
Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane w formie oryginałów (do wglądu) lub kopiach poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem np. w powiatowym lub w wojewódzkim urzędzie pracy po przedłożeniu oryginałów dokumentów.

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-10-09)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 21:40:58
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 10:09:23
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian