Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej ubezpieczeń na wypadek bezrobocia stanowi ważną część ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego wolnego przepływu pracowników.

Od dnia 1 maja 2010 r. w państwach Unii Europejskiej stosuje się nowe rozporządzenia nr 987/2009 oraz nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych.
Rozporządzenia te mają również zastosowanie od 1 kwietnia 2012 r. w Szwajcarii w związku z wejściem w życie Decyzji Nr 1 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria .

Natomiast od dnia 1 czerwca 2012 r. w pozostałych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. Lichtensteinie, Norwegii i Islandii mają zastosowanie przepisy Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): nr 883/2004 i 987/2009.

Zasady koordynacji adresowane są do pracowników migrujących wewnątrz Wspólnoty w celu wyeliminowania niekorzystnych następstw, które mogłyby stać się udziałem pracownika w związku z podejmowaniem przez niego i kontynuowaniem aktywności zawodowej w różnych systemach zabezpieczenia społecznego państw członkowskich.

Koordynacja akceptuje różnice istniejące pomiędzy poszczególnymi systemami i jednocześnie wprowadza instrumenty prawne, które pozwalają na współistnienie tych systemów.

Nie mogą być stosowane do osób, które swoją aktywność zawodową realizowały wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego i nigdy nie korzystały ze swobody przemieszczania się.

Informacje o przepisach Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego zamieszczone zostały również w broszurze pt.; „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej" 2010 rok.
Broszura ta dostępna jest w formacie PDF na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=pl    lub  pobierz (PDF, 453 kB)  

Cztery podstawowe zasady

 1. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz Decyzję o tym, które ustawodawstwo ma zastosowanie w Twoim przypadku, podejmują instytucje zabezpieczenia społecznego. Ty sam o tym nie decydujesz.
 2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz. Jest to zasada równego traktowania lub niedyskryminacji.
 3. Gdy ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych krajach.
 4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju. Jest to tzw. zasada transferu świadczeń.

Świadczenia, których dotyczy wspólnotowa koordynacja to:

 • emerytury,
 • renty inwalidzkie,
 • renty rodzinne,
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • świadczenia zdrowotne, w tym opieka medyczna ,
 • zasiłki pogrzebowe.
 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia dla osób bezrobotnych,

Zasady koordynacji obowiązują:

 • w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
 • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • w Szwajcarii, na podstawie umowy UE - Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

Koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego są objęci:

 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
 • przygraniczni lub sezonowi,
 • osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
 • rolnicy,
 • emeryci lub renciści,
 • urzędnicy,
 • studenci,
 • bezrobotni.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2013-12-20)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-12-20 13:39:49
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-12-20 13:39:49
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian