Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące Funduszy Europejskich!

Środa, 17 stycznia 2018 (08:28)

Wszystkie instytucje wdrażające Fundusze Europejskie nie pobierają żadnych opłat za świadczone usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz składanie wniosków aplikacyjnych w ramach organizowanych przez nie konkursów.

W momencie poszukiwania przez Państwa informacji na temat Funduszy Europejskich, warto skorzystać z naszej strony, z portalu Funduszy Europejskich i strony PO WER  lub usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 

Konsultacje Polityki spójności po roku 2020.

Środa, 17 stycznia 2018 (08:24)

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie unijnych funduszy w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 roku.

Efektywność zawodowa w projektach PO WER 2018r.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (13:01)

Zmiany w PO WER, w tym z rozszerzenie grup docelowych w Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Osoby młode na rynku pracy” o osoby pracujące w momencie przystąpienia do projektu doprowadziły do wprowadzenia pomiaru efektywności udzielonego im wsparcia (tzw. efektywność zawodowa).

Kwalifikowalność uczestników projektu w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Materiał informacyjny.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (12:33)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia materiał stanowiący wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Zmiany w PO WER. Akceptacja Komisji Europejskiej.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (12:11)

18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła decyzją nr C (2017) 8857 zmieniającą decyzję C (2014) 10129 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków alokowanych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.

Nabór System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (12:08)

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018.

Wniosek o przyznanie akredytacji, można złożyć jednie w formie elektronicznej, na adres: akses@mrpips.gov.pl, do 31.10 2018 r.

Szczegółowe informacje są na stronie:

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

 

Baza Konkurencyjności nie tylko dla realizatorów projektów, ale i wnioskodawców.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (12:05)

W zmianach do wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków (19.07.2017r.), wprowadzono wymóg publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

W związku z tym rozbudowano Bazy Konkurencyjności, będącą narzędziem publikowania zapytań ofertowych przez beneficjentów, aby była możliwość publikowania zapytań ofertowych, zgłaszanych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w wyniku ogłaszanych naborów wniosków.

Zobacz:

Pismo MR z 5.01.2018 r. o sygnaturze DZF-IV.7620.6.2018.BG, informujące o rozbudowie Bazy Konkurencyjności (176 KB).

Sprawdź jak działa Baza Konkurencyjności.

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (11:54)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2018 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram PO WER na 2018 r., obowiązujący od 29.12.2017r.

Harmonogram oraz kryteria konkursu PO WER w woj. pomorskim.

 

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2018 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 1.9.

Piątek, 5 stycznia 2018 (08:24)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 1.9), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów – realizatorów projektów (upoważnianym w momencie zawierania umowy).

Podstawowymi celami aplikacji są wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwienie beneficjentom rozliczania projektów.

System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

SL2014 zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Zawarta umowa o dofinansowanie danego projektu zobowiązuje każdego beneficjenta, do wykorzystania przy rozliczeniu właśnie tę aplikację SL2014.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Nowe wytyczne w obszarze rynku pracy.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (08:07)

29 grudnia 2017 r. opublikowana została nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Strona 1 z 35