Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nowe wytyczne w obszarze rynku pracy.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (07:55)

29 grudnia 2017 r. opublikowana została nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 01.01.2018 r.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (07:51)

 

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

 

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 1 stycznia 2018 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nowe wytyczne w obszarze edukacji.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (07:44)

Od 19 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych.

Dokument ten można  pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Zmiany zasady promocji i oznakowania projektów od 1 stycznia 2018 r.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (11:33)

Od nowego roku zmieniają się zasady promocji i oznakowania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich, w tym również i PO WER i RPO.

Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków: Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu) i Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

Gdzie po informacje o Unii Europejskiej?

Czwartek, 21 grudnia 2017 (11:32)

W Polsce działa wiele sieci i punktów informacyjnych, które informują obywateli o sprawach związanych z Unią Europejską. Prowadzone są one przez różne instytucje unijne jak i polskie.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, wydało broszurę, w której zamieszczono adresy, dane kontaktowe oraz w jakim zakresie tematycznym specjalizują się dane punkty.

Po przez działające w kraju sieci, zainteresowane osoby mogą otrzymać wiedzę z różnych obszarów związanych z Unią Europejską, m.in. organizowane szkolenia, konferencje, a także aktywnie uczestniczyć w dialogu z instytucjami UE.

Pobierz dokument ze strony: ec.europa.eu.

Odwiedź stronę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

ec.europa.eu/poland

Nowe wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych elektronicznych

Czwartek, 21 grudnia 2017 (11:31)

Od 19 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z zatwierdzonymi zmianami.

Konsultacje wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w programów operacyjnych

Czwartek, 21 grudnia 2017 (11:29)

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu zmian "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" oraz "Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR/FS oraz EFS (WLWK)".

 

Więcej informacji o konsultacji dokumentu oraz możliwość pobrania wytycznych, jak i załączników, na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nabory, wnioski o dofinansowanie, umowy i wnioski o płatność w Funduszach Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Stan na 02.12.2017 r.

Wtorek, 5 grudnia 2017 (14:19)

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa, będąca komórką organizacyjną Ministerstwa Rozwoju, przygotowała raport na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, dotyczący naborów, wniosków o dofinansowanie, umów i wniosków o płatność. Dane przedstawione są w podziale na programy operacyjne oraz osie priorytetowe.

Lista przedstawiająca nabory, wnioski o dofinansowanie, umowy i wnioski o płatność w FE 2014-2020, stan na 2 grudnia 2017 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane raporty:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 03.12.2017r.

Wtorek, 5 grudnia 2017 (14:12)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 3 grudnia 2017 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista umów Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Stan na 02.12.2017 r.

Wtorek, 5 grudnia 2017 (14:06)

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa, będąca komórką organizacyjną Ministerstwa Rozwoju, przygotowało raport na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, dotyczący podpisanych umów na środki z Funduszy Europejskich.

Przedstawiona lista wraz z podstawowymi kwotami zawiera m.in. poziom wdrażania, miejsca realizacji, beneficjenta wiodącego i jego danych adresowych, jak i celu tematycznego, kategorii interwencji, itp.

 

Lista umów w FE 2014-2020, stan na 2 grudnia 2017 r.

Zobacz także wcześniej publikowane raporty umów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Strona 1 z 19