Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich

Wtorek, 12 września 2017 (14:02)

Reprezentujesz organizację pozarządową. Chcesz ją rozwinąć, poszerzyć działalność.

O tym wszystkim dowiesz się uczestnicząc w szkoleniu.

Zapisz się już dziś. Im szybciej tym lepiej, bo decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak Pomorskie wykorzystuje Fundusze Europejskie?

Wtorek, 12 września 2017 (13:49)

Słuchaj w poniedziałki, środy i piątki po 12:20 audycji w Radiu Gdańsk, a dowiesz  się, jak wydawane są pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czwartek, 7 września 2017 (11:12)

Ministerstwo Rozwoju wystosowało pismo z 25.08.2017 o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2, w którym przedstawia działania Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie usunięcia błędów w formularzach, a także stanowisko dotyczące sposobu wypełniania formularzy ogłoszeń przez zamawiających, tak aby były one zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe dotyczy błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które wynikają z braku możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Zapoznaj się z treścią pisma MR o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2 z 25.08.2017.

 

Zapoznaj się z innymi dokumentami i interpretacjami instytucji zarządzającej:
Fundusze Europejskie/EFS 2014-2020 (RPO WP)/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Konsultacje Wytycznych dot. danych w postaci elektronicznej

Czwartek, 7 września 2017 (11:03)

Ministerstwo Rozwoju do 19 września 2017 r. prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Powyższe wytyczne zapewniają jednolite reguły wykorzystania Centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

 

Uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można zgłaszać na formularzu zamieszczonym na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z projektem zmian do wytycznych.

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Piątek, 1 września 2017 (14:37)

31 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

 

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 31 lipca 2017 r.

Wtorek, 29 sierpnia 2017 (10:03)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 31 lipca 2017 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020.

Piątek, 25 sierpnia 2017 (14:44)

Od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Zobacz opis zmian (PDF 47 KB).

Pismo z 2017.08.10 o sygnaturze DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1, informujące o zmianach do wytycznych (PDF 231 KB)

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

W dokumencie zawarto m.in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 8 sierpnia 2017 (10:11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 08.08.2017.

Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.2 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 1 sierpnia 2017 (10:02)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 stan na 01.08.2017.

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 1 sierpnia 2017 (09:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 01.08.2017.

Strona 1 z 16