Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Środa, 22 lipca 2015 (15:16)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), tzw. ustawa wdrożeniowa.

Ustawa wprowadza działania koordynacji realizowanych programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w to działanie, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Obowiązuje od: 13.09.2014

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Uwaga: Nowelizacja Ustawy wdrożeniowej, 24.07.2017.

Pismo z 2017.08.11 o sygnaturze DZF-IV-7610.51.2017.IK.1, informujące o zmianach w ustawie (PDF 202 KB)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149)

Ustawa określa zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Tekst jednolity dokumentu na stronie wortalu publicznych służb zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl

Dokument w wersji angielskojęzycznej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Ustawa określa m.in:
1) zakres i zasday działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
2) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
3) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
4) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązuje od: 14.06.1960

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązuje od: 26.07.1991

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obowiązuje od: 11.03.2004

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.plUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązuje od: 29.09.1994

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl


Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Obowiązuje od: 06.12.2006

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Obowiązuje od: 22.06.2016

Dokument do pobrania na stronie: dziennikustaw.gov.pl

Umowa Partnerstwa

Dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Obowiązuje od: 23.05.2014

Pobierz dokument wersja polska (PDF 3,26 MB) wersja angielska (PDF 3,02 MB)

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła „Umowę Partnerstwa” z Polską, w której określona została strategia inwestowania kolejnej puli środków europejskich w kraju.

Więcej informacji o Umowie Partnerstwa (PDF 22 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2017 r., poz. 615), tzw. „taryfikator".

Rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej i określa warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, a także stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności PZP), jak również zasady konkurencyjności.

22 marca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Obowiązuje od: 06.04.2017

Pobierz dokument.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020

Dokument ten określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz programów regionalnych w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązuje od: 14.08.2015

Pobierz dokument.

Strategia Europa 2020- www.mg.gov.pl 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo z 25.09.2012 r.- www.mir.gov.pl

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie z 13.07.2010 r.- www.mr.gov.pl

Krajowy Program Reform. Aktualizacja 2012/2013 z 25.04.2012 r. (PDF 433 KB)

Polska 2030 -  polska2030.pl

Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - www.mr.gov.pl


Dokumenty regionalne:

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 - www.pomorskie.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 28.07.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 03.03.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Obowiązuje od: 22.09.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z 07.01.2014 w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa.

Obowiązuje od: 7.01.2014
 
Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Obowiązuje od: 18.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Obowiązuje od: 17.06.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Tekst mający znaczenie dla EOG.

Obowiązuje od: 05.04.2011

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress.

Obowiązuje od: 11.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Komunikat KE z 20.02.2015 r. dot. udzielania zamówień publicznych 2006C 179 02

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 założenia,dokumenty - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 środki, instytucje - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 programy - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 nowości, informacje - enterprise.garr.pl


Polityka Spójności w Europie 2014-2020 - www.ec.europa.eu

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

New skills Agenda for Europe

UWAGA: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 wprowadziła zakładki tematyczne, stanowiące źródło wiedzy o kilku najważniejszych, zagadnieniach, z którymi zetkną się osoby realizujące projekty jak i poszukujące środków na dofinansowanie projektów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

www.rpo.pomorskie.eu/-/zakladki-tematyczne-na-portalu-rpo-wp-2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Obowiązuje od: 03.03.2015

Pobierz dokument (PDF 1,43 MB)

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokument uszczegóławia Regionalny Program Operacyjny (RPO WP 2014-2020), dookreśla sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie. Informuje o:

 • środkach na dane działania w kluczowych obszarach (tzw. Osiach Priorytetowych Programu),
 • typach projektów, które mogą być realizowane w danych obszarach,
 • celach i oczekiwanych rezultatów wsparcia,
 • kto może starać się o środki na prowadzenie projektów,
 • kto może być uczestnikiem projektu, korzystającym ze wsparcia w projekcie,
 • do kogo powinny być skierowane projekty,
 • zasadach finansowania projektów,
 • kwotach, które zostały przewidziane w Programie na realizację kluczowych obszarów.

Obowiązuje od: 31.10.2017

Zobacz dokument z opisem zmian

 
Zobacz wersje archiwalne dokumentu

 

Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

Dokument ten stanowi wytyczne programowe w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014  r., poz. 1146 ze zm.).
Jego celem jest przedstawienie możliwości oraz szczegółowych warunków i  procedur skutecznego skorzystania ze wsparcia pochodzącego z funduszy  europejskich, oferowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Zawarto w nim wszystkie niezbędne informacje o sposobie przygotowania  wniosku o dofinansowanie projektu, etapach jego oceny i wyboru,a także zasadach realizacji, rozliczania, monitorowania, promowania oraz warunkach   przeprowadzenia kontroli projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach  RPO WP 2014-2020.
Do stosowania przedmiotowych wytycznych beneficjenci RPO WP 2014-2020 zobowiązani są na podstawie umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Obowiązuje od: 11.05.2017

Pobierz dokument zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (PDF 2,32 MB)

Pobierz załączniki do zasad wdrażania (Zip 56,15 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF 751 KB)

Zobacz wersje archiwalną

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dokument określa zakres kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy europejskich. W wytycznych zawarto m. in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Obowiązuje od: 19.07.2017

Pobierz dokument (PDF 643 KB)

Opis zmian

Pismo z 2017.08.10 o sygnaturze DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1, informujące o zmianach do wytycznych (PDF 231 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 14.10.2016 r.(PDF 619 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 10.04.2015 r.(PDF 619 KB)

 


Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dokument do pobrania na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

www.rpo.pomorskie.eu/zwalczanie-naduzyc

 

Strony do dokumentów dotyczących nadużyć finansowych, występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji:

www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w ramach celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Obowiązuje od: 01.01.2018

Pobierz dokument (PDF 382 KB)

Pobierz dokument w wersji - śledzenie zmian (DOC 512 KB)

Zestawienie uwag z konsultacji dokumentu (XLS 538 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 02.11.2016 (PDF 501 KB)

Zestawienie uwag z konsultacji powyższych wytycznych 02.11.2016 (XLS 843 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 619 KB)

 

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Obowiązuje od: 01.01.2017

Pobierz dokument (ZIP 657 KB)

Zobacz opis zmian (DOC, 26 KB)

 

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 613 KB)

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne przedstawiają sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania i nakładania korekt finansowych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy polityki spójności Unii Europejskiej.

Obowiązuje od: 20.07.2015

Pobierz dokument (PDF 219 KB)

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Dokument zawiera postanowienia dotyczące: ogólnych i uzupełniających reguł związanych z wyborem projektów, trybów konkursowego i pozakonkursowego, udziału ekspertów w ocenie projektów, wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i projektów zintegrowanych.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Obowiązuje od: 28.10.2015

Pobierz dokument (PDF 489 KB)

Zobacz wersję archiwalną dokumentu z 2015.03.31 (PDF 489 KB)


Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokument przedstawia reguły wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, określa minimalny zakres oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

Obowiązuje od: 03.03.2015

Pobierz dokument (PDF 2,05 MB)

 

Podręcznik Beneficjenta SL 2014

Podręcznik SL 2014 ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów - realizatorów projektów (upoważnianym w momencie zawierania umowy).

Podstawowymi celami aplikacji jest wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocena programów oraz umożliwienie beneficjentom rozliczania projektów.

System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

 • wniosków o płatność
 • harmonogramów finansowych
 • uczestników projektów
 • zamówień publicznych
 • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

SL2014 zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

UWAGA: Zawarta umowa o dofinansowanie danego projektu zobowiązuje każdego beneficjenta, do wykorzystania przy rozliczeniu właśnie tę aplikację SL2014.

Udostępniony został Podręcznik Beneficjenta SL2014 (Instrukcja użytkownika B) w wersji 1.8 uzupełniony o zapisy dotyczące RPO WP 2014-2020. Obowiązuje on od 30 maja 2017r.

Wersja aktualna 1.8 z 30.05.2017
Pobierz dokument (ZIP 7,4 MB)

 


ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 - www

ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 (PDF)


Testy logiczne wersja 1.1 z 23.11.2015 (ZIP 201 KB)

Słownik głównych pojęć wersja 1.1 z 23.11.2015 (ZIP 117 KB)

Aplikacja ADU_EFS 2.1 (ZIP 720 KB)

Aplikacja Weryfikuj 1.1 (ZIP 55 KB)

 

Starsze wersje:

Wersja 1.6
Pobierz dokument (ZIP 7,7 MB)

Wersja 1.5
Pobierz dokument (ZIP 22,4 MB)

Wersja 1.4
Pobierz dokument (ZIP 21,9 MB)

Wersja 1.3
Pobierz dokument (ZIP 22,9 MB)

Wersja 1.2
Pobierz dokument (ZIP 7,54 MB)

Wersja 1.1
Pobierz dokument (ZIP 4,5 MB)

Wersja 1.0
Pobierz dokument (PDF 4,54 MB)

Pobierz dokument (DOC 13 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Obowiązuje od: 08.05.2015

Pobierz dokument (PDF 284 KB)

 

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma na celu zapewnić kierunek wszystkich działań współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, aby były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem tej Agendy jest określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.

Obowiązuje od: 22.04.2015

Pobierz dokument (PDF 284 KB)


Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest przedstawienie warunków i procedur dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

Obowiązuje od: 03.11.2016

Pobierz dokument (PDF 834 KB)

Załącznik 1 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (PDF 426 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 2 Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (PDF 252 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 3 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu (PDF 242 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Zobacz wersje archiwalne

Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020

Dokument o charakterze horyzontalnym określa reguły i schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wszystkich krajowych, regionalnych programów i  instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce. Strategia opisuje także założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich.

W oparciu o zatwierdzony dokument instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami opracowują programowe strategie komunikacji, które są podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych każdego programu, jak np. Strategia komunikacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (patrz poniżej).

Obowiązuje od: 30.06.2015

Pobierz dokument (PDF 2,07 MB)

Strategia komunikacji Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji RPO WP 2014-2020. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się wdrażaniem systemu i rozdysponowaniem środków unijnych na terenie województwa pomorskiego.

Zobacz dokument

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik został napisany  z myślą o wnioskodawcach i beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.
Podręcznik ten ma ułatwić opracowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.  Przedstawia on opisy oraz wskazówki dla beneficjenta, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także prezentuje porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie, jak i podczas realizowania projektu.

Podręcznik bazuje na wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - zobacz

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07.21).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.06).

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Dokument ten określa sposób stosowania i budowy znaku marki FE i programów (np. PO WER) zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”, „Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (dla PO WER), a także w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.12).

 

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków i procedur sprawozdawczości w odniesieniu do programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Wytyczne adresowane są do Instytucji Zarządzających programami krajowymi i regionalnymi. Zawierają postanowienia dotyczące założeń systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz formy poszczególnych sprawozdań, a także terminów sprawozdawczości z poziomu Instytucji Zarządzającej. Ponadto wytyczne nakładają na Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa obowiązek przygotowania instrukcji do sprawozdań rocznych i przekazania jej Instytucjom Zarządzającym.

Obowiązuje od: 31.03.2017

Pobierz dokument z Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020. Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych. Wspólną część dokumentu stanowią tzw. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR/FS i EFS, wzory dokumentów dotyczących metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników określonych w PO, a dodatkowo dla EFS także dokumenty określające sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych oraz zakres danych nt. uczestników projektów EFS, gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.

Obowiązuje od: 18.05.2017

Pobierz dokument (PDF 687KB)

Załącznik 1 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFRR, FS (PDF 761 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (PDF 835 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 3 Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (PDF 528 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 4 Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (PDF 453 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 5 Wzór metryki wskaźnika (PDF 166 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 6 Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne (PDF 528 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 7 Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym (PDF 288 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 476 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Zobacz wersje archiwalną

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią opis systemu, procedur kontroli.

Obowiązuje od: 28.05.2015

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w obszarze promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Dotyczą w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

Zobacz dokument

Zobacz zbiorcze zestawienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji dokumentu. (PDF 1,94 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Dokument przedstawia jednolite warunki i procedury realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego usług edukacyjnych zarówno w obszarze kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i edukacji osób dorosłych. Uwagi można było zgłaszać do 21 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw i pracowników w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i regionalnych programów operacyjnych. Uwagi można było zgłaszać do 14 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten przedstawia jednolite zasady przygotowania i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz określa minimalny zakres i formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

Zobacz ogłoszenie

 

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica zasady monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące (KM), określa wymogi odnoszące się do zasad funkcjonowania KM, definiuje ramy partnerstwa w KM i funkcjonowanie KM.

Zobacz dokument

Wytyczne określające warunki certyfikacji oraz przygotowań prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica procedury certyfikacji wydatków. W wytycznych zawarte są wymogi związane z procesem sporządzania i przekazywania przez i do Komisji Europejskiej zestawień wydatków, wniosków o płatność okresową oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. Określają one również procedury i warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE zaangażowanymi w proces certyfikacji wydatków.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020


Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

Zobacz dokument

 

Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Instrukcja z dnia 02.02.2017 (PDF 1,16 MB)