Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Czym jest pośrednictwo pracy

Czwartek, 17 marca 2016 (10:50)

Wydział Pośrednictwa Pracy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149, z późn. zmian.).

WUP w Gdańsku realizuje zagraniczne i krajowe oferty pracy (w sytuacji gdy pracodawca krajowy poszukuje pracowników z zagranicy) poprzez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES.

Wydział Pośrednictwa Pracy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmian.).

WUP w Gdańsku realizuje zagraniczne i krajowe oferty pracy poprzez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
2) pozyskiwaniu ofert pracy,
3) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
4) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
5) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
6) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
7) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
8) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

OPERATOR KOMBAJNU ZRĘBOWEGO (HARVESTERA)

Zobacz.

GŁÓWNY TECHNOLOG - PIWOWAR

Zobacz.

PRACOWNIK DO ŚCINANIA BROKUŁÓW

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU TRUSKAWEK

Zobacz.