Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Osoby bezrobotne do 30 roku życia - statystyki rynku pracy województwa pomorskiego

Piątek, 1 kwietnia 2016 (13:41)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w województwie pomorskim odnotowano wśród zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 23 200 osób w wieku do 30 r.ż., w tym 7 135 osób było zarejestrowanych po raz pierwszy. Osoby młode do 30 r. ż. stanowiły 35% wszystkich osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby młode stanowiły na koniec 2015 r. 29,9% wszystkich osób odnotowanych w ewidencji osób bezrobotnych województwa pomorskiego. Blisko co trzecia osoba bezrobotna z województwa pomorskiego była osobą w wieku do 30 r. ż.

W grupie osób do 25 r. ż. na koniec 2015 r. odnotowano 12 109 osób, które stanowiły 15,6% ogółu bezrobotnych, w tym znalazło się 5 075 osób, które były zarejestrowane po raz pierwszy. W grupie bezrobotnych do 25 r. ż. odnotowano 7 366 kobiet (60,8%), 2 483 osoby (20,5%) pozostawały bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, a 2 823 osoby były bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

Dla porównania, według stanu na koniec grudnia 2014 r. w ewidencji bezrobotnych województwa pomorskiego odnotowano 30 198 osób do 30 r.ż., co oznacza, że stan ten na koniec 2015 r. zmniejszył się o 23,17% (6 998 osób). Z kolei w grupie osób bezrobotnych do 25 r.ż. stan na koniec 2014 r. wynosił 16 298 osób, co oznacza, że stan ten na koniec 2015 r. zmniejszył się o 25,7% (4 189 osób).

W okresie 12 miesięcy 2015 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 59 558 osób do 30 r.ż. i 35 558 osób do 25 r.ż., w tym odpowiednio po raz pierwszy zarejestrowano 17 660 osób i 13 238 osób, a po raz kolejny zarejestrowano odpowiednio 41 898 osób i 22 320 osób.

W statystykach powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego odnotowano w okresie 12 miesięcy 2015 r. 2 414 osób do 30 r.ż., które utraciły status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – podjęcia pracy

W okresie 12 miesięcy 2015 r. z ewidencji osób bezrobotnych prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego wyłączono ogółem 64 142 osoby bezrobotne do 30 r.ż., w tym 37 242 osoby bezrobotne w wieku do 25 r.ż.

Najczęstszym powodem wyłączenia osób młodych z ewidencji osób bezrobotnych było podjęcie zatrudnienia. W okresie 12 miesięcy 2015 r. wyłączono w wyniku podjęcia pracy z ewidencji bezrobotnych 31 633 osoby w wieku do 30 r.ż., w tym 17 296 osób w wieku do 25 r.ż., co stanowiło odpowiednio 49,3% ogółu wyłączeń z ewidencji bezrobotnych osób do 30 r.ż. oraz 46,4% ogółu wyłączeń osób do 25 r.ż. Podsumowując, blisko co druga osoba młoda, w obu kategoriach wiekowych była wyłączana z ewidencji bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia. W grupie osób do 30 r.ż. odnotowano 826 przypadki podjęcia działalności gospodarczej (3% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej) oraz 3 374 przypadki pracy sezonowej (12,3% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej). Wśród osób do 25 r.ż. odnotowano 361 przypadków wyłączenia z tytułu podjęcia działalności gospodarczej (2,4% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej) oraz 2 080 przypadków podjęcia pracy sezonowej (13,7% wyłączeń z tytułu pracy niesubsydiowanej).

Jeśli chodzi o specyfikę wyłączeń z tytułu podjęcia pracy, to zdecydowanie dominowały wyłączenia w oparciu o pracę niesubsydiowaną w relacji do pracy subsydiowanej: w kategorii osób do 30 r.ż. stanowiły 86,5% (27 366) wyłączeń z tytułu podjęcia zatrudnienia, a w kategorii osób do 25 r.ż. stanowily 87,6% (15 152) takich wyłączeń.

Jeśli chodzi o wyłączenia osób do 30 r.ż. z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej (ogółem 4 267), to najczęściej był to udział w pracach interwencyjnych (1 318), podjęcie działalności gospodarczej (1 167, w tym 4 w ramach bonu na zasiedlenie) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (1 111). W pozostałych formach pracy subsydiowanej odnotowano wyłączenia z tytułu: robót publicznych – 257; podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 190; podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego – 174; podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – 7; podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę – 1; inne – 42. Nie odnotowano żadnego przypadku wyłączenia z tytułu pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Jeśli chodzi o wyłączenia osób do 25 r.ż. z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej (ogółem 2 144), to najczęściej był to udział w pracach interwencyjnych (797), podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (647); podjęcie działalności gospodarczej (394, w tym 2 w ramach bonu na zasiedlenie). W pozostałych formach pracy subsydiowanej odnotowano wyłączenia z tytułu: robót publicznych – 123; podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego – 90; podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 62; podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne – 7; inne – 24. Nie odnotowano żadnego przypadku wyłączenia z tytułu pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – pozostałe instrumenty aktywizacji zawodowej

W okresie 12 miesięcy 2015 r. w grupie osób do 30 r.ż. odnotowano w zakresie wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych najwięcej przypadków z tytułu:

 • rozpoczęcia stażu – 6 099 (9,5% ogółu wyłączeń), w tym w ramach bonu stażowego – 220;
 • rozpoczęcia szkolenia – 2 542 (4%), w tym w ramach bonu szkoleniowego – 279;
 • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 319 (0,5%), w tym w ramach PAI - 27;
 • skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 185 (0,3%);

Nie odnotowano wyłączeń z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych.

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych w okresie 12 miesięcy 2015 r. – pozostałe wyłączenia

W okresie 12 miesięcy 2015 r. w grupie osób do 30 r.ż. odnotowano w zakresie wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych najwięcej przypadków z tytułu:

 • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 16 786 (26,2% ogółu wyłączeń);
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 3 373 (5,3%);
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 1 771 (2,8%);
 • podjęcia nauki – 286 (0,4%);
 • nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 168 (0,3%);
 • inne powody – 1 020 (1,6%).

Nie odnotowano wyłączeń z tytułu odmowy ustalenia profilu pomocy.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy – rezerwa MPiPS w 2014 r.

W 2014 r. pozyskano dla województwa pomorskiego dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji MPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W 2014 r. na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego powiaty z województwa pomorskiego otrzymały dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 29 550,3 tys. zł, na realizację programów1 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 8 519,6 tys. zł na programy skierowane do osób w wieku do 30 r.ż.

W 2015 r. z rezerwy ministra pozyskano dla województwa pomorskiego 6 584,8 tys. zł na programy skierowane do osób w wieku do 30 r.ż., w tym 1 789,7 tys. zł na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku do 30 r.ż. i 4 795,1 tys. zł na programy dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.

Realizacja projektu Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy (okres realizacji 12.2012-08.2015) w kontekście osiągniętych rezultatów projektowych2

Celem projektu było wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających mobilność geograficzną. Zgodnie z założeniami projektowymi grupą docelową projektu było 1000 mieszkańców województwa pomorskiego pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem mieszkańców Trójmiasta), zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osoby młode (oczekiwany wskaźnik na poziomie co najmniej 250 osób poniżej 25 r.ż.) oraz osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Po zakończeniu realizacji projektu można stwierdzić, że w grupie uczestników projektu dominowały kobiety oraz osoby posiadające status osoby bezrobotnej. 36,1% uczestników projektu, czyli 361 osób, przystępując do projektu nie ukończyło 25 r.ż., co znacznie przewyższyło wartość docelową wskaźnika określoną w założeniach projektowych na poziomie 25%.

Jeśli chodzi o osoby do 30 r.ż., to w ramach projektu udzielono wsparcia 600 osobom w tej grupie wiekowej (przystępując do projektu nie ukończyli 30 r.ż.), w tym 66,7% (400 osób) stanowiły kobiety. W grupie tych uczestników odnotowano 406 osób bezrobotnych i 194 osoby nieaktywne

 1. Wysokość środków oraz Programy, na jakie mogły składać wnioski powiatowe urzędy pracy określone zostały przez MPiPS w „Zasadach przyznawania środków FP stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r.” oraz dodatkowych pismach wyjaśniających.
 2. Wszystkie zaprezentowane informacje oraz dane statystyczne dotyczą wyłącznie 1000 uczestników, którzy w ramach projektu zakończyli swój udział zgodnie z indywidualną ścieżką działań zaprojektowaną w ramach IPDZ oraz zgodnie z założeniami projektu.

zawodowo. Ponad połowa uczestników (329 osób) pochodziła z obszarów pozamiejskich, zamieszkiwali na terenach wiejskich.

W ramach projektu realizator programu aktywizacji zawodowej - PARR S.A. w Słupsku, jako niepubliczna agencja zatrudnienia pomagała mieszkańcom Pomorza, zainteresowanym pracą poza miejscem zamieszkania, w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy, w skutecznej aplikacji o to miejsce, znalezieniu połączeń komunikacyjnych, które umożliwiały dojazdy do pracy bądź w wyszukaniu miejsca zakwaterowania. Uczestnicy projektu mogli liczyć na dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania oraz kosztów sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także na sfinansowanie krótkotrwałych szkoleń niezbędnych do otrzymania certyfikatów wymaganych przez pracodawców.

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie mogła pozostawać jego uczestnikiem przez okres do 9 m-cy. Do tego okresu zaliczał się:

 • czas poszukiwania zatrudnienia (możliwość skorzystania z usług wspierających podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń zawodowych);
 • czas pozostawania w zatrudnieniu w ramach projektu do 3 m-cy (możliwość skorzystania dodatkowo z instrumentów mobilności oraz wsparcia towarzyszącego).

Przez zatrudnienie w projekcie rozumiano podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub na podstawie umowy zlecenie za średnim miesięcznym wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poszukiwano uczestnikom zatrudnienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku realizacji działań aktywizacyjnych uzyskany efekt zatrudnieniowy w grupie osób do 30 r.ż. wyniósł 49%. W ramach działań projektowych 294 osoby młode uzyskały zatrudnienie

GLAZURNIK / KAFELKARZ

Zobacz.

CIEŚLA KONSTRUKCYJNY

Zobacz.

DEKARZ

Zobacz.

PRACOWNIK DO PAKOWANIA SZPARAGÓW

Zobacz.