Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Europejski Fundusz Społeczny

Dodano: Poniedziałek, 24 listopada 2008 (14:06)

EFS - Europejski Fundusz Społeczny - to najstarszy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ich wspólnym celem jest redukowanie różnic w poziomie życia między osobami i regionami Unii Europejskiej w celu zapewnienia spójności i solidarności społeczno - ekonomicznej oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia, w ramach których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest finansowanie projektów wdrażanych na dwóch płaszczyznach: aktywne zwalczanie bezrobocia oraz rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy. Fundusz utworzony został na podstawie Traktatów Rzymskich o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej z 1957 r., a działalność podjął w 1960 r.

Priorytety funkcjonowania EFS to:


• świadczenie pomocy w zakresie zapobiegania bezrobociu i jego zwalczaniu
• poprawa sytuacji i wyposażenia pracowników i przedsiębiorstw na obszarze
Wspólnoty
• sprostanie nowym wyzwaniom na zmieniającym się rynku pracy

EFS jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W ramach ESZ, środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.


Obszary wsparcia EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

1. Aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji z rynkiem pracy długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.

2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integracją z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.

4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.

5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwości rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.
Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące:

- podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa,

- kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań, odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych,

- rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa,

- zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.Od 1957r., Europejski Fundusz Społeczny wspiera aktywność oraz wyrównuje szanse społeczne obywateli Europy, zjednoczonych początkowo we Wspólnotach Europejskich, a następnie w Unii Europejskiej. Choć na przestrzeni lat wraz z potrzebami społeczno - gospodarczymi państw i ich społeczeństw priorytety funduszu ulegały nieznacznej zmianie, jego podstawowa funkcja rozwijania potencjału ludzi została zachowana, a od 2004r. również i Polacy mogą być aktywnymi odbiorcami wsparcia finansowego w ramach funduszu.

Pieniądze wydawane w ramach EFS mają być podstawą do tworzenia strategii rozwoju regionalnych rynków pracy, dzięki ciągłemu podnoszeniu poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych lokalnych społeczności. Dofinansowaniu mają podlegać te dziedziny rynku pracy, które w przyszłości mogą stanowić o kluczowej sile regionu. Osoby biorące udział w szkoleniach poszerzają swoją wiedzę, a także uczą się aktywnego korzystania z dostępnych źródeł edukacji. Bezrobotni nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy a uczniowie i studenci uzyskują dostęp do nierzadko pierwszych praktyk zawodowych przez co zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy.
EFS daje pracodawcom szanse na podniesienie jakości kadr w swojej firmie (refundacja kosztów związanych z dokształcaniem pracowników) oraz pozwala na jej szybszy rozwój poprzez obniżenie kosztów jakie ponosi pracodawca zatrudniając nowego pracownika.

Na lata 2014 - 2020 Unia Europejskie przeznaczyła dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ??? mld Euro. Głównym celem ???? jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Warto skorzystać !!!

Zobacz

Strony poświęcone tematyce unijnej:


• Unia Europejska: http://europa.eu/

• Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska

• Fundusze Strukturalne: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług

UE w skrócie


Oficjalne serwisy poświęcone Europejskiemu Funduszowi Społecznemu


• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
http://www.mir.gov.pl/

• Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 
http://defs.pomorskie.eu/pl

• Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Społecznego: 
http://www.efs.gov.pl/

• Fundusze strukturalne:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Aby informacja na temat działań EFS była ogόlnodostępna dla wszystkich zainteresowanych w całej Europie, Komisja Europejska utworzyła stronę internetową:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_pl.htmDodatkowo polecane serwisy www:

Narodowy Plan Rozwoju:Wszystko co chcecie wiedzieć o Funduszach Europejskich!

Nowy portal edukacyjny o Funduszach Europejskich dla dzieci i młodzieży.

Fundusze Europejskie - i tak to właśnie działa!

Serwisy o FE 2014-2020:

Portal - www.FunduszeEuropejskie.gov.pl,

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020– www.power.gov.pl

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl

Inteligentny Rozwój 2014-2020– www.poir.gov.pl

Polska Cyfrowa 2014-2020– www.popc.gov.pl

Polska Wschodnia 2014-2020– www.polskawschodnia.gov.pl

Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl

Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl

 

Serwisy o FE 2007-2013:

Portal -  www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl

Programu Kapitał Ludzki – www.efs.2007-2013.gov.pl

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – www.pois.2007-2013.gov.pl

Program Innowacyjna Gospodarka – www.poig.2007-2013.gov.pl (również www.poig.gov.pl)

Program Rozwój Polski Wschodniej – www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl

Program Pomoc Techniczna 2007-2013 – www.popt.2007-2013.gov.pl

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 – www.ewt.2007-2013.gov.pl

Pliki do pobrania
50 lat inwestowania w ludzi (PDF, 2,4MB)
Człowiek najlepsza inwestycja (PDF, 3,15MB)
Inwestowanie w kapitał ludzki (PDF, 780,5kB)
10 lat europejskiej strategii zatrudnienia (PDF, 534,98kB)
Ksiazeczka dla dzieci o Europejskim Funduszu Społecznym. (PDF, 523,39kB)
Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców (PDF, 631,67kB)
Przewodnik - Fundusze UE dla początkujących KE 2012 (PDF, 3,49MB)
Wieksza spójność społeczna na rzecz silniejszej Europy (PDF, 141,5kB)
EFS - Inwestowanie w Kapitał Ludzki (PDF, 780,5kB)
EFS: migranci i mniejszości narodowe (PDF, 7,91MB)
EFS i osoby niepełnosprawne (PDF, 8,5MB)
EFS i starsi pracownicy (PDF, 8,44MB)
EFS: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia (PDF, 5,09MB)
EFS: edukacja i nauka przez całe życie (PDF, 5,09MB)
EFS i zdrowie (PDF, 7,65MB)
EFS: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego (PDF, 5,1MB)
Strategia UE w sprawie niepełnosprawności 2010?2020 (PDF, 471,76kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.