Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.1 - Ogłoszenie konkursu 02/POKL/6.1.1/2009

Dodano: Wtorek, 30 czerwca 2009 (08:48)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w terminie od 30 czerwca r. do wyczerpania alokacji środków finansowych
na konkurs otwarty numer 02/POKL/6.1.1/2009
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

na łączną kwotę 1 500 000 PLN


I. RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

1. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
3. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych  i komunikacyjnych,
4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.


II. RODZAJE PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty –
z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


III. KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

1 500 000 PLN


IV. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW
(PROCENT WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINASOWANIEM)

Dofinansowanie wynosić będzie 100% wartości projektu
(85%- EFS, 15%- Krajowy Wkład Publiczny- Budżet Państwa)


V. MINIMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU

50 000 PLN

VI. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU

IOK nie określa maksymalnej kwoty dofinansowania projektu

VII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI

W ramach konkursu stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:

1. Kryteria ogólne
2. Kryteria szczegółowe

W ramach kryteriów ogólnych występują:

1. Kryteria formalne:
- wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór
projektów,
- wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku),
- wniosek wypełniono w języku polskim,
- wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku),
- wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL),
- działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych,
- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) (część V wniosku),
- wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie),
- okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL.

2. Kryteria merytoryczne dotyczą:
jakości projektu:
uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL,
sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych,
wartość dodana projektu,
adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
rezultaty projektu,
racjonalności harmonogramu działań,
uzasadnienie proponowanego rozwiązania na tle istniejącej sytuacji- wskazanie na odmienność zastosowanego podejścia w odniesieniu do obecnych rozwiązań,
strategiczne znaczenie projektu dla danego Priorytetu PO KL, a także sektora/ regionu/ obszaru wsparcia,
zastosowanie zróżnicowanych form wsparcia w ramach projektu,
beneficjenta:
sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);
wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy), 
finansowania projektu:
niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
efektywność wydatków projektu (relacja/nakład/rezultat);
kwalifikowalność wydatków.

3. Ogólne kryteria horyzontalne:
- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasady równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
zgodność z prawodawstwem krajowym,
zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.


W ramach kryteriów szczegółowych występują:

1. Kryteria dostępu:

Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców.
W ramach konkursu stosowane będą następujące kryteria dostępu:

- Kryterium grupy docelowej:
wsparcie kierowane w 100% do osób z grupy docelowej Poddziałania 6.1.1 PO KL posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub do podmiotów z grup docelowych Poddziałania 6.1.1 PO KL posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie.

- Kryterium okresu realizacji projektu:
maksymalny okres realizacji projektu: nie dłuższy niż do dnia  31 grudnia 2010 roku.

- Kryterium lokalizacji biura projektu:
Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).

- Kryterium potencjału Projektodawcy:
roczny obrót projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy jest co najmniej równy planowanym rocznym wydatkom w projekcie.
W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa.

2. Kryteria strategiczne:
Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez instytucję ogłaszającą konkurs, co oznacza przyznanie im premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej. Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

IOK nie określa kryteriów strategicznych w ramach konkursu nr 02/POKL/6.1.1/2009

VIII. TERMINY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ KOP I WNIOSKI,  KTÓRE BĘDĄ W ICH TRAKCIE OCENIANE (dotyczy konkursu otwartego)

Zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski przekazane do oceny merytorycznej nastąpi nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu. W trakcie danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniane merytorycznie będą wnioski poprawne formalnie, które wpłynęły do IOK nie później niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia posiedzenia KOP.

IX. TERMIN ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW I PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr 02/POKL/6.1.1/2009 zgodnie z harmonogramem dla konkursu otwartego, dotyczącego etapu oceny merytorycznej. Harmonogram zostanie zamieszczony w siedzibie IOK oraz opublikowany na stronie internetowej IOK w terminie 10 dni od daty zakończenia danej rundy konkursowej. Wyniki oceny merytorycznej podawane są do publicznej wiadomości w formie listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w Dokumentacji Konkursowej nr 02/POKL/6.1.1/2009.

X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2009 r.                     

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów przyjmowane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Instytucji Pośredniczącej II stopnia – w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, pokój nr 219, II piętro.
Wnioskodawca składa 2 papierowe egzemplarze wniosku: oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby wskazane w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie, albo 2 oryginały opatrzone pieczęciami (pieczęć firmy oraz pieczęć imienna wnioskodawcy)  i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem - w przypadku braku imiennej pieczęci) w części V wniosku „Oświadczenie” przez wszystkie osoby do tego uprawnione (wskazane w pkt. 2.6 wniosku o dofinansowanie), oraz 1 wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD) tylko i wyłącznie  w  formacie XML. Wydruk wniosku powinien nastąpić z pliku PDF, utworzonego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych.
Wraz z wnioskiem projektodawca (beneficjent) składa 2 papierowe egzemplarze wymaganych załączników do wniosku, o których mowa szczegółowo w Dokumentacji Konkursowej nr 02/POKL/6.1.1/2009, jako oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby wskazane w pkt 2.6 wniosku, albo 2 kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby wskazane w pkt 2.6 wniosku.

Ww. dokumenty należy złożyć osobiście, lub przesłać kurierem/ pocztą, na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.


Wnioski (z 2 egzemplarzami wymaganych załączników) należy złożyć (w jednym segregatorze) w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa i adres beneficjenta (projektodawcy)


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….” 
Konkurs numer 02/POKL/6.1.1/2009
w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


XI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE PROJEKTODAWCY

Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących projektodawcy znajdują się w Dokumentacji Konkursowej nr 02/POKL/6.1.1/2009 oraz w dokumencie „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”.

XII. WZORY DOKUMENTÓW

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz wzór Karty oceny merytorycznej z systemem wagowym stanowią załączniki do Dokumentacji Konkursowej nr 02/POKL/6.1.1/2009.

 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursowa 02/POKL/6.1.1/2009

Załączniki do Dokumentacji konkursowej

Skrót ogłoszenia konkursu 02/POKL/6.1.1/2009 - prezentacja w Microsoft Office PowerPoint.


Dokumenty z którymi warto się zapoznać:

Szczegółowy Opis Priorytetów POKL (wer. z dn. 01.06.2009)
Zasady finansowania POKL (wer. z dn. 25.03.2009)

Zasady dokonywania wyboru projektów w POKL (wer. z dn. 01.04.2009)
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w POKL (wer. z dn. 27.03.2009)
Zakres realizacji projektów partnerskich (wer. z dn. 23.04.2009)
Podrecznik wskaznikow POKL (wer. z 10.2008)
Podręcznik przygotowywania wniosków w POKL (wer. z dn. 01.04.2009)
Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w  projektach PO KL"
Zasada Konkurencyjności

Obowiązki informacyjne i promocyjne w POKL


Zobacz dodatkowo:


Rezultaty Programu IW EQUAL pomocą dla projektodawców w konstruowaniu i w realizacji projektów w POKL.

Poradnik dla projektodawców realizujących projekty dotyczące osób wykluczonych społecznie.

Publikacja - Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność


Zobacz przykładowe strony:

www.kampaniespoleczne.pl/

www.dotpr.pl/