Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacje ogólne o rejestrze

Dodano: Wtorek, 30 września 2014 (11:23)

Od dnia 1 grudnia 2004r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z dn. 16 czerwca 2014,poz. 781)

prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych dla wszystkich instytucji szkoleniowych chcących ubiegać się o zlecenia ze środków publicznych na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU:

 • rejestr jest jawny, bezpłatny i prowadzony w formie elektronicznej,
 • instytucja szkoleniowa będąca jednostką macierzystą składa wniosek o wpis do rejestru w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla jej siedziby, podając dane dotyczące tej  jednostki oraz dane dotyczące oddziałów lub filii, wg wzoru wniosku,
 • filie i oddziały instytucji szkoleniowych posiadające podstawy prawne do samodzielnego działania składają samodzielnie wniosek o wpis do rejestru do WUP właściwego ze względu na siedzibę oddziału (lub filii),
 • w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytucja składa wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji,
 • dane do rejestru dostępne są na szczeblu województw oraz na szczeblu centralnym,
 • każda instytucja, która złoży wypełniony formularz wniosku i załączy wymagane dokumenty zostaje wpisana do rejestru.

CELE REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń, ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego,
 • umożliwienie  zaprezentowania własnej oferty przez nowe instytucje, drobne, prywatne firmy,
 • ukazanie bogatej bazy danych usług szkoleniowych zarówno dla samych instytucji, jak i użytkowników korzystających z zawartych w niej informacji.

WAŻNA INFORMACJA:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") informujemy, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem tel. 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokonania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz prowadzenia korespondencji w ww. zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa – przepisach dotyczących prowadzenia Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pani/Pana dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie  wymaganym do wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym te dane będą dostępne publicznie.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umieszczenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Zmiany
Wytworzył: Iwona Kenigsman (2018-05-29)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2014-09-30 11:23:06
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2018-07-02 10:59:26
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian