Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poradnik dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia

Dodano: Wtorek, 29 marca 2016 (12:01)

Czym zajmują się poszczególne agencje zatrudnienia?

Agencje pośrednictwa pracy świadczą usługi w zakresie:

 • pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
 • udzielają pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskują i upowszechniają oferty pracy,
 • udzielają pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informują kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Agencje doradztwa personalnego świadczą usługi na rzecz pracodawców polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Agencje doradztwa personalnego świadczą usługi na rzecz pracodawców polegające w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Agencje pracy tymczasowej:

 • zatrudniają pracowników tymczasowych i kierują  tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Odpłatność za usługi świadczone przez agencje zatrudnienia

Zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia        i instytucjach rynku pracy dozwolone jest pobieranie od osób, dla których agencja zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, opłat z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, tj. kosztów poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • wydanie wizy,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenie dokumentów – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą.

Od osób kierowanych do pracy za granicę zabronione jest pobieranie :

 • przedpłat kaucji,
 • opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego,
 • opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji zatrudnienia, rekrutacji, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, druków, reklamy i głoszeń prasowych.

UMOWA:

Agencja zatrudnienia może pobierać opłaty z tytułu prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy tylko od pracodawców dla których prowadzi rekrutacje.

Wykaz wszystkich  agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia www.stor.praca.gov.pl

Nie daj się oszukać!

 • Agencja zatrudnienia jest zobowiązana do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Nie może pobierać kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • wydanie wizy,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów;

od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

 • Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, agencja zatrudnienia jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7, związanych ze skierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.
 • Agencja zatrudnienia jest zobowiązana do niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której świadczy lub świadczyła usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na  jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacji nadużyć ze strony agencji zatrudnienia można: wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia; dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym ( z powództwa cywilnego); złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

POMOC ZA GRANICĄ OFERUJĄ – KONSULATY RP W DANYM KRAJU.

UMOWA – WARUNKIEM BEZPIECZNEGO WYJAZDU DO PRACY

Art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na agencje pośrednictwa pracy obowiązek zawierania z osobą kierowaną do pracy za granicę umowy, która powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania;
 •  przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, a także obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną do pracy;
 • informacje kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych
  ze skierowaniem do pracy za granicą;
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie do którego zamierza wyjechać osoba skierowana do pracy za granicą.
Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2016-03-29)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2016-03-29 12:01:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2016-03-29 12:01:22
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian