Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wykonywanie działalności

Dodano: Wtorek, 1 kwietnia 2014 (11:37)

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie wykonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku powierzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Otrzymanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymaga złożenia następujących dokumentów:
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku 
  wykaz dokumentów
 2. Wnioski i oświadczenia
  wniosek o wydanie zaświadczenia
  oświadczenie o wpisie do CEIDG
  oświadczenie o wpisie do KRS
 3. Wydanie ww. zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 67,50 pln (3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia). Opłaty można dokonać na konto:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
  nr konta: 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663
  tytułem: „Opłata za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności”.

Opłaty można dokonać również w kasie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w pok. 120 w godzinach od 7.30 do 15 (opłat nie można dokonywać w ostatni dzień roboczy roku). 

Wnioski o wydanie zaświadczenia powinny być kierowane na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Informacji na temat zaświadczeń można uzyskać:
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku
Wydział Pośrednictwa Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
tel. 0 58 32 64 880,  pokój 210
tel. 0 58 32 61 817,  pokój 19
e-mail: wup@wup.gdansk.plWażne informacje:Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
 • jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;
 • władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 99/42/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa.[1]
 • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, lub
 • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.
Podstawa prawna wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

[1] W województwie pomorskim Marszałek Województwa powierzył to zadanie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku
Zmiany
Wytworzył: Anna Piwońska (2016-12-30)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-04-01 11:37:21
Ostatnia zmiana: Grażyna Chmielewska dnia: 2019-04-24 09:23:10
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian