Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wsparcie osób po 50 roku życia

Dodano: Środa, 25 lutego 2009 (09:42)

Solidarność pokoleń.

Pod koniec 2008 roku został zatwierdzony rządowy program - Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+.

Jest to pakiet działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Jakie są najczęstsze przyczyny bierności zawodowej osób 50+?

• przeciętnie niski poziom wykształcenia i kwalifikacji w porównaniu do grup młodszych: mniejsza skłonność do podejmowania kształcenia ustawicznego. Wcześniejsze wycofywanie się z rynku pracy cechuje przede wszystkim osoby • niskim poziomie wykształcenia;
• niechęć pracodawców lub bariery do zatrudniania pracowników po 50-tym roku życia:
jednym z czynników wypychających są negatywne stereotypy dotyczące efektywności ich pracy. Prowadzą one do zachowań dyskryminacyjnych wśród pracodawców oraz zwiększają społeczną akceptację dla wczesnej rezygnacji z aktywności zawodowej wśród pracowników; 
• zły stan zdrowia; badania pokazują, że na kontynuację pracy i odroczenie przejścia na emeryturę decydują się ci, którzy czują się najlepiej spośród uprawnionych do emerytury;
• chęć lub konieczność podjęcia opieki nad innymi członkami rodziny. Osoby, które zaangażowały się w sprawowanie opieki nad członkami rodziny są bardziej narażone na utratę lub dezaktualizację posiadanych kwalifikacji;

Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+


W marcu  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikował raport  z realizacji Programu Solidarność Pokoleń.
Głownym celem Programu jest poprawa aktywności zawodowej osób w wieku 50 + i osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata, na poziomie 50%.

Zobacz raport - www.mpips.gov.pl

Formy wspierania pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - ulotka WUP Gdańsk (PDF 1,19MB)

Formy wsparcia rolników oraz domowników lub małżonków rolników (PDF 1,39 MB)

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten ma umożliwić zagospodarowanie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, dla pełnienia przez nich ról społecznych w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

Zobacz więcej.

Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób 50+ to projekt inicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem ogólnym jest promocja aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia ich aktywności zawodowej poprzez wypracowanie katalogu rekomendacji na temat kierunków działań dotychczas podejmowanych w tym zakresie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania naukowe, dzięki którym powstaną publikacje na temat analiz realizowanych programów skierowanych dla osób 50+ w Polsce, zawierające propozycje dobrych praktyk wspierania tych osób poprzez instytucje rynku pracy i jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Szczegóły na stronie:

zielonalinia.gov.pl