Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Dodano: Środa, 25 marca 2009 (08:16)

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, jednakże wobec prawa każdy z nas jest równy.

Poznaj Fundusze Europejskie bez barier na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.pomorskie.eu

www.power.gov.pl

Projektodawco, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło nowy poradnik dotyczący jednego z kryteriów horyzontalnych – polityka równych szans, zw. „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w  projektach PO KL".

Poradnik ten adresowany jest zarówno do projektodawców jak i pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL.

Dokument zawiera podstawowe informacje nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, wskazówki w jaki sposób przygotować zgodny z zasadą wniosek o dofinansowanie.

UWAGA.
Dokument ten nie przedstawia obowiązujących wytycznych Instytucji Zarządzającej PO KL.  Stanowi on tylko i wyłącznie materiał pomocniczy dla potencjalnych beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Pobierz:

Poradnik - Zasada równości szans płci w projektach PO KL (wer. z 2009r.) (PDF 1,6 MB)

Poradnik - Zasada równości szans płci w projektach PO KL  - aktualizacja ( wer. z 2010r.) (PDF 416 KB)

Pytania i odpowiedzi dot. równości szans płci (wer. z dnia 02.2010 r.) (PDF 213 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wer.6.4.0, str. 74 (PDF 2,86 MB)

Opracowanie dot. popełnianych błędów wdrażania Zasady Równości Szans w PO KL (PDF 254 KB)


Strategia równościowa jako sposób wdrażania zasady równości szans.

W związku z koniecznością wprowadzania w obszarze zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich polityki równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu  Kapitał Ludzki (PO KL) podejmowane są kompleksowe działania, mające na celu wsparcie w tym zakresie instytucji zaangażowanych w realizację Programu oraz jego beneficjentów:

Przykłady projektów na rzecz równości szans płci realizowanych przez związki zawodowe i pracodawców

Standard "maksimum" w Niemczech

Publikacja podsumowująca realizację grantu w ramach sieci współpracy - "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy"

Nowa pięcioletnia strategia na rzecz promowania równości płci w Europie

Poradnik - Jak przygotować projekty równościowe POKL

Dobre praktyki projektów CRZL: projekt I (PDF 1,3 MB) projekt II (PDF 373 KB)

 

 

Portal „równość.info”, wirtualną biblioteką, która ma na celu gromadzić zbiory dotyczące szeroko rozumianej tematyki równościowej i działań antydyskryminacyjnych.

 

 

Pisma dotyczące zasady równości szans:

Pismo z dnia 0.11.2008 o sygnaturze DZF-V-92201-33-PT/08 (PDF 725 KB)

Pismo z dnia 08.06.2009 o sygnaturze DZF-V-92201-66-PT/09 (PDF 47,4 KB)

Pismo z dnia 15.06.2009 o sygnaturze DZF-V-92201-70-PT/09 (PDF 199 KB)

Pismo z dnia 22.07.2009 o sygnaturze DZF-V-92201-86-PT/09 (PDF 67,5 KB)

Pismo z dnia 03.08.2009 o sygnaturze DZF-V-92201-98-PT/09 (PDF 44,2 KB)

Pismo z dnia 08.09.2009 o sygnaturze DZF-V-92201-105-PT/09 (PDF 593 KB)

 


Pobierz dodatkowo:

Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 komunikat KE (PDF 252 KB)

Komunikat KE do Rady, PE, EKESKR Plan działań na rzecz równości 2006 (PDF 297 KB)

Sprawozdanie komisji dla rady parlamentu europejskiego - równość szans 2010 (PDF 200 KB)

Równość szans K i M w wybranych kraj w europejskich (PDF 110 KB)

DYREKTYWA RADY 76/207/EWG (z dnia 9 lutego 1976 r.) w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (PDF 51 KB)

Dyskryminacja ze względu na wiek jest zjawiskiem powszechnym na terenie Unii Europejskiej

GENDER EQUITY INDEX 2008 (PDF 614 KB)

Projekt: Gender Index na Warmii i Mazurach

Projekt: Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet” to wyjątkowa inicjatywa, której celem jest wypracowanie oraz promocja rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego i zawodowego

Projekt: Inicjatywa jest Kobietą Zobacz wywiad o projekcie.

GenderIndex Wskaźnik równości w miejscu pracy (PDF 168 KB)

GenderIndex Wskaźnik równouprawnienia (PDF 1,42 MB)

 

Podręcznik - ABC równości 2007

Przewodnik - Samorząd kobiet

Podręcznik - Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji

Podręcznik - Polityka równości płci na poziomie lokalnym

Podręcznik - polityka równości płci EQUAL 2005 (PDF 2,28 MB)

Podręcznik - polityka równości płci w praktyce UNDP 2006 (PDF 1,45 MB)

Publikacja - R jak Równość- Wybrane zagadnienia (PDF 3,47 MB)

Poradnik - Rola Partnerstw IW EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet (PDF 276 KB)

Poradnik - Jak uczyć o równouprawnieniu

Książka "Wszystko o Ewie" - www.batory.org.pl

Karta różnorodności

Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania: kobiety i gospodarka -
Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy.

Raport - Analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Raport - Badania mainstreamingu wśród społeczności lokalnej (PDF 3,24 MB)

Raport - Badanie polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu 2 ZPORR (PDF 685 KB)

Raport - Badanie realizacji perspektywy równości płci w ramach SPORZ (PDF 1,64 MB)

Raport - Badania społeczności lokalnej na temat postrzegania problemu nierówności na rynku pracy K i M (PDF 627 KB)

Raport - ewaluacyjny dot. liczby pracodawcow uczestniczacych w szkoleniach 1.6 SPORZL skrót (PDF 213 KB)

Raport - ewaluacyjny dot. liczby pracodawcow uczestniczacych w szkoleniach 1.6 SPORZL (PDF 938 KB)

Raport - ewaluacyjny IW EQUAL dla Polski 2004-2006 (PDF 348 KB)

Raport - Firma równych szans (PDF 1,08 KB)

Raport - Polityka rownosci plci Polska (PDF 1,46 KB)

Raport - Sytuacja kobiet powracających do pracy po macierzyństwie i opieką nad dzieckiem (ZIP 1,28 KB)

Raport - Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy (PDF 990 KB)

Raport - Zasada GENDER MAINSTREAMING w EFS 2007-13 (PDF 688 KB)

Raport -  Równe traktowanie w zatrudnieniu (PDF 1,3 MB)

 


Kobiecy biznes czas zacząć - www.pi.gov.pl

Jak EFS pomaga polskim kobietom ?

Pingwin Cesarski symbolem idei godzenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn

Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"

Jak znaleźć równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym

Innowacja jest kobietą!

Kobiety czy mężczyźni - kto rządzi w biznesie

Kobiety w "męskich zawodach"

Eurostat: Jedna na pięć kobiet nie szuka pracy, połowa z nich ze względu na sytuację rodzinną

UNIC - Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Nowa strategia na rzecz równości płci

Kobiecy pomysł na biznes - www.bankier.pl

www.maleprzedszkola.pl


Zobacz także:

"PI Novum subsydium" - projekt innowacyjny, skierowany jest on do pań wychowujących dziecko lub dzieci do 6 roku życia. Powstał szczegółowy raport dotyczący sytuacji kobiet na rynku pracy. Wejdź na stronę projektu.

Formy wspierania pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - ulotka WUP Gdańsk (PDF 1,19MB)

Formy wsparcia rolników oraz domowników lub małżonków rolników (PDF 1,39 MB)

 


 

Gender index w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL

Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zakończyła w grudniu 2011 roku  badanie  wskaźnika gender index w ramach instytucji zaangażowanych w realizację PO KL.

 

Celem przeprowadzonego badania był pomiar poziomu przestrzegania zasady równości szans  płci  w  ramach  instytucji zaangażowanych w realizację PO KL w roku 2010 oraz  identyfikacja  dobrych  praktyk  stosowanych  przez instytucje  w  zakresie  godzenia  życia zawodowego z rodzinnym.

Rezultatem  tego badania  było  opracowanie raportu ogólnego, który przedstawia całościowo uzyskane wyniki oraz 33 raportów indywidualnych dla  instytucji, które wzięły udział w badaniu.

całość bądż streszczenie raportu (pozycja  nr 11), można pobrać ze strony

www.archiwum.ewaluacja.gov.pl