Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Piątek, 13 marca 2015 (12:59)

Na tej stronie można zapoznać się z ogłoszonymi naborami wniosków, wynikami oceny i podpisanymi umowami. 

Zobacz kiedy są ogłaszane pozostałe nabory, przejdź do  Harmonogramu naborów wniosków dla Działań 1.1 i 1.2 PO WER.

Zobacz kiedy są ogłaszane nabory w pozostałych działaniach PO WER.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z regulaminem konkursu i kryteriami oceny projektów (karta oceny projektu).

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie poprzez generator wniosków aplikacyjnych - system SOWA.

Zgodnie z porozumieniem Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, Działania:

 • Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
  Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
  Uwaga: nastąpiła zmiana nazwy działania zgodnie z SzOOP PO WER wer. z 2017.12.01. na:

  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

  Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Pośrednicząca

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19,

na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym między innymi cudzoziemców.

Konkurs ogłoszony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wniosków na konkurs:

od 28 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r., do godziny 12:00.

Uwaga zmiana:

od 28 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r., do godziny 12:00.

Sposób składania wniosków:

wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA: www.sowa.efs.gov.pl .

 Celem konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które są:

 • biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy i/lub
 • imigrantami i/lub
 • reemigrantami i/lub
 • osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodziny, ubogimi pracujący, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

(zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020),

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów (rodzaje podmiotów):

 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje partnerstwa lokalnego,
 • instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są w SZOOP PO WER 2014-2020, tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: powiatowe urzędy pracy, w tym konkursie, są wyłączone z ubiegania się o środki na projekty.

Składane projekty muszą dotyczyć wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Mają obejmować takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane wśród uczestników jako niezbędne w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 wynosi:

8 000 000,00  PLN.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 5% wartości projektu.

W obecnym konkursie, wartość dofinansowania wniosku na realizację projektu nie może być większa niż 1 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku na obowiązkowym formularzu przyjętym przez organizatora konkursu w formie:

dokumentu elektronicznego utworzonego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA: www.sowa.efs.gov.pl.

SOWA – warunki pomocy we wsparciu technicznym.

SOWA - kto powinien być właścicielem konta w systemie?

Stosowanie podpisu elektronicznego we wniosku. Pismo MR z 2017.04.04 o sygnaturze DZF-III.042.5.2017.PKi

 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących organizacji konkursu i zapisów regulaminu można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 209, II piętro,
 • telefonicznie 58-32-61-822 lub 58-32-61-807,
 • poprzez e-mail: efs@wup.gdansk.pl .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Pytania i ich wyjaśnienia dotyczące konkursu o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).

Spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w niniejszym konkursie, czyli podmiotów zainteresowanych wsparciem osób młodych.

Relacja ze spotkań (12 i 25 lutego) dla potencjalnych wnioskodawców konkursu PO WER 2019.

Harmonogram konkursu 1.2.1 PO WER 2019 (zip 782 KB).

 

Dodatkowe informacje:

Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu (28.01.2019)

Komunikat w sprawie wyznaczenia na 2019 r. minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla PO WER.

Efektywność zawodowa w projektach PO WER w 2019 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące PO WER.

Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Znak Pakiet Dla małych i średnich miast

 

Zobacz

Dodatkowe materiały udostępnione przez Instytucję Zarządzającą PO WER – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

Materiał informacyjny dotyczący weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta w projektach PO WER, z 2.02.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu w PO WER, z 11.01.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego do projektu PO WER (opracowany na podstawie wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r.), z 2.11.2017 r.

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER, z 23.05.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER, z 31.01.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER, z 31.01.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w PO WER, z 29.06.2018 r.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER, z 26.06.2017 r.

Materiał informacyjny dotyczący zaliczek i refundacji na projekty, z 19.05.2017 r.

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla wnioskodawców i beneficjentów, z 22.06.2018 r.

Poradnik dotyczący zamówień udzielanych w ramach projektów, z 23.05.2018 r.

Pobierz:

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER z 14.03.2019 r. (zip 2,29 MB).

Załączniki 1-17 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.01.2019 (zip 24 MB).

Załączniki 18-20 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.01.2019 (zip 36,6 MB).

Wykaz zmian do Regulaminu z 14.03.2019 wraz z uzasadnieniem (zip 525 Kb).

 

Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów 2019 r. 1.2.1 PO WER (ZIP 2,49 Mb).


 

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER z 28.01.2019 r. (zip 2 MB)

Załączniki 1-17 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.01.2019 (zip 24 MB)

Załączniki 18-20 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.01.2019 (zip 36,6 MB)

Informacja o wynikach i umowach projektów będzie przedstawiona po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie.

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
– projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin składania:

Wnioski przyjmowane będą od 28 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

w  formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA.

 

Celem konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

 • pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET). Grupa ta będzie stanowiła co najmniej 60% uczestników projektu.
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. Grupa ta będzie stanowiła nie więcej niż 40% uczestników projektu.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje podmiotów):

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są w SZOOP PO WER 2014-2020, tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: powiatowe urzędy pracy wyłączone są w tym konkursie z ubiegania się o dofinansowanie.

 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, poprzez następujące typ operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 

Uwaga: korekta do poniższego fragmentu treści: 

Alokacja przeznaczona na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 wynosi:

15 000 000,00  PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 5% wartości projektu.

Maksymalny koszt całkowity projektu to 1.000.000,00 PLN.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 wynosi:

15 000 000,00  PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 5% wartości projektu.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to 1.000.000,00.

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku na obowiązkowym formularzu przyjętym przez organizatora konkursu w formie:

dokumentu elektronicznego utworzonego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA www.sowa.efs.gov.pl

 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 209, II piętro,
 • telefonicznie (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807,
 • poprzez e-mail: efs@wup.gdansk.pl .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Pytania i ich wyjaśnienia dotyczące konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).

Wyjaśnienia kryterium premiującego nr 1 - trzyletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej i społecznej. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 (08.03.2018 r.).

Zobacz relację z pierwszego spotkania informacyjnego (19.02.2018 r.)

Zobacz relację z drugiego spotkania informacyjnego (05.03.2018 r.)

Harmonogram konkursu 1.2.1 PO WER 2018 (zip 782 KB)


Dodatkowe informacje:

SOWA – warunki pomocy we wsparciu technicznym.

SOWA - Kto powinien być właścicielem konta w systemie?

 

Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu (26.01.2018)

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla PO WER.

Efektywność zawodowa w projektach PO WER w 2018 r.

Wsparcie projektowe PO WER byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego.

Weryfikacja statusu imigranta lub reemigranta w projektach PO WER. Materiał informacyjny.

Kwalifikowalność uczestników projektu w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Materiał informacyjny.

Wnoszenie wkładu własnego niepieniężnego do projektu (opracowany na podstawie wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r.). Materiał informacyjny.
 
Stosowanie kwot ryczałtowych (opracowany na podstawie wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r.). Materiał informacyjny.

Wskazówki dotyczące personelu w projekcie. Materiał informacyjny.

Stosowanie zasad konkurencyjności w PO WER. Materiał informacyjny.

Zmiany w PO WER. Akceptacja Komisji Europejskiej.

Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów.

ZobaczZnak Pakiet Dla małych i średnich miast

Pobierz:

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 5.03.2018 (zip 4,8 MB)

Zmiana: Załączniki 1-17 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 24.04.2018 (zip 24 MB)

Załączniki 18-20 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 5.05.2018 (zip 36,6 MB)

Zmiana: Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów 2018 r. 1.2.1 PO WER.

 


REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 5.03.2018 (zip 4,8 MB)

Załączniki 1-17 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 5.03.2018 (zip 24 MB)

Załączniki 18-20 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 5.05.2018 (zip 36,6 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie i w załączniku nr 12 do konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 z 05.03.2018 (PDF 1 MB)

Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów 2018 r. 1.2.1 PO WER

 


REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 25.01.2018 (zip 3,67 MB)

Załączniki 1-17 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 25.01.2018 (zip 24 MB)

Załączniki 18-20 do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 25.01.2018 (zip 35,7 MB)

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji  w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 z dnia 31.07.2018


Wyniki konkursu po ocenie merytorycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1544).

Zobacz:

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 (ZIP 148 Kb) Stan na 27.09.2018 r.

Lista członków KOP 2018 (ZIP 1,38 Mb)

 


Podpisane umowy 1.2.1 PO WER 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę podpisanych umów w ramach projektów konkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Wersja ZIP (338 KB). Stan na 21.12.2018 r. 

Wersja ZIP (338 KB). Stan na 20.12.2018 r. 

Wersja ZIP (325 KB). Stan na 11.12.2018 r. 

Wersja ZIP (99 KB). Stan na 6.12.2018 r.

Wersja ZIP (99 KB). Stan na 21.11.2018 r.


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach.

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin składania:

Wnioski przyjmowane będą w terminie

od 23 stycznia 2017 do 6 lutego 2017 r.
(do godziny 15:00),

w kancelarii - II piętro, pokój 212, w godzinach od 8:00 do 15:00,

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

 

Celem ogłoszonego konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób
do 29 roku życia, pozostających bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz niezarejestrowane w urzędach pracy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje podmiotów):

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są w SZOOP PO WER 2014–2020,
tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga: powiatowe urzędy pracy wyłączone są w tym konkursie z ubiegania się
o dofinansowanie.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, poprzez następujące typ operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, obowiązkowe):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji (fakultatywne, dodatkowe):

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne, dodatkowe):

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES) (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (fakultatywne, dodatkowe):

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 wynosi:

20.000.000,00  PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu.

W przeprowadzanym konkursie nie określono maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu.

 

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku na obowiązkowym formularzu przyjętym przez organizatora konkursu w formie:

a) dokumentu elektronicznego utworzonego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA https://www.sowa.efs.gov.pl

oraz

b) papierowej wersji wydrukowanej z systemu SOWA, złożonej bezpośrednio w siedzibie organizatora lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 211, II piętro,

 • telefonicznie (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807,

 • poprzez e-mail: efs@wup.gdansk.pl .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Pytania i ich wyjaśnienia dotyczące konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).

Często zadawane pytania -faq

Spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

UWAGA: Kwalifikacje w projektach. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

UWAGA: Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu (23.12.2016) - zobacz.

Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Harmonogram konkursu 1.2.1 PO WER 2017 (zip 613 KB)


Pobierz:

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 17.01.2017 (ZIP 3,55 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 17.01.2017 (ZIP 41,3 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie i w załączniku nr 12 do konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 z 17.01.2017 (PDF 765 KB)


REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 23.12.2016 (ZIP 2,8 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 23.12.2016 (ZIP 41,8 MB)

 

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 z załącznikami (ZIP 7,85 MB)

 

Wyniki konkursu po ocenie formalnej.

W dniu 22.03.2017 r. zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.


Zobacz:

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 (ZIP 681 KB). Stan na 22.03.2017r.

 UWAGA: Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej o projekty po zakończeniu procedury odwoławczej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów które zostały skierowane do oceny merytorycznej konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Zobacz:

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 (ZIP 799 Kb). Stan na 19.05.2017r.


 

Wyniki konkursu po ocenie merytorycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

Zobacz:

Lista  projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 po uwzględnieniu procedury odwoławczej. Stan na 06.02.2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 KOREKTA (ZIP 804 Kb) Stan na 14.09.2017r.

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 (ZIP 892 Kb) Stan na 31.08.2017r.

Lista członków KOP 2017 (ZIP 871 Kb)


 

Podpisane umowy 1.2.1 PO WER 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę podpisanych umów w ramach projektów konkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

 

Ostateczna wersja ZIP (393 KB). Stan na 04.12.2017r.

Wersja ZIP (325 KB). Stan na 29.11.2017r.

Wersja ZIP (325 KB). Stan na 16.11.2017r.

Wersja ZIP (370 KB). Stan na 09.11.2017r.

Wersja ZIP (272 KB). Stan na 03.11.2017r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach. Zobacz.

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin składania:

Wnioski przyjmowane będą w terminie

od 09.05.2016 do 20.05.2016 r.
(do godziny 15:00),

w kancelarii - II piętro, pokój 212, w godzinach od 8:00 do 15:00,

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

 

Celem ogłoszonego konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób
do 29 roku życia, pozostających bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz niezarejestrowane w urzędach pracy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje podmiotów):

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są w SZOOP PO WER 2014–2020,
tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, poprzez następujące typ operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, obowiązkowe):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji (fakultatywne, dodatkowe):

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne, dodatkowe):

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES) (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (fakultatywne, dodatkowe):

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 wynosi:

10.000.000,00  PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (środki UE i środki budżetu państwa).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 10% wartości wskazanej alokacji (tj. 1.000.000,00 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze (protesty) wnoszone przez wnioskodawców.

W przeprowadzanym konkursie nie określono maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu.

 

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku na obowiązkowym formularzu przyjętym przez organizatora konkursu w formie:

a) dokumentu elektronicznego utworzonego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA https://www.sowa.efs.gov.pl (obowiązkowo)

oraz

b) papierowej wersji wydrukowanej z systemu SOWA, złożonej bezpośrednio w siedzibie organizatora lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 211, II piętro,

 • telefonicznie (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807,

 • poprzez e-mail: efs@wup.gdansk.pl .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Pytania i ich wyjaśnienia dotyczące konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).

UWAGA: Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane w późniejszym czasie.

Spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.

UWAGA: Wyjaśnienia kryterium premiującego nr 2 - partnerstwa. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

UWAGA: Kwalifikacje w projektach. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

UWAGA: Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu (04.08.2016) - zobacz.

Zobacz

Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16


Pobierz:

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 26.04.2016 (ZIP 2,24 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 26.04.2016 (ZIP 35,7 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie i w załączniku nr 1 i 13 do konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 z 26.04.2016 (PDF 469 KB)


REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 08.04.2016 (ZIP 1,47 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 08.04.2016 (ZIP 32 MB)

Wyniki konkursu po ocenie formalnej.

W dniu 30.06.2016 r. zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 (ZIP 501 Kb)


UWAGA: Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej o projekty po zakończeniu procedury odwoławczej

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów które zostały skierowane do oceny merytorycznej konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 (ZIP 483 Kb)


 

Wyniki konkursu po ocenie merytorycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16
.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z poźn. zm.).

Zobacz:

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej, po procedurze odwoławczej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 stan na 17.02.2017 r. (ZIP 657 Kb).

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 (ZIP 852 Kb)

Lista członków KOP 2016 (ZIP 380 Kb)

 


 

Podpisane umowy 1.2.1 PO WER 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę podpisanych umów w ramach projektów konkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.


Uwaga: zaktualizowano informacje dot. wcześniejszych podpisanych umów.

wersja ZIP 503 KB

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach. Zobacz.

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Termin składania:

Wnioski przyjmowane będą w terminie

od 28.10 2015 do 06.11.2015 br.,

w kancelarii - II piętro, pokój 218, w godzinach od 8:00 do 15:00,

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

Celem ogłoszonego konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób do 29 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje podmiotów):

- publiczne służby zatrudnienia,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy.

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

UWAGA: Możliwości składania przez powiatowe urzędy pracy wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w działaniu 1.2 i 1.3 PO WER, będących liderem bądź partnerem w projekcie - zobacz.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, poprzez następujące typ operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, obowiązkowe):

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji (fakultatywne, dodatkowe):

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji, m.in.
poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne, dodatkowe):

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże
i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES) (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (fakultatywne, dodatkowe):

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia (fakultatywne, dodatkowe):

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 wynosi:

10.000.000,00  PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (środki UE i środki budżetu państwa).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach planowanej alokacji tworzy rezerwę finansową w wysokości 10% wartości wskazanej alokacji (tj. 1.000.000,00 PLN) z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze (protesty) wnoszone przez wnioskodawców.

W przeprowadzanym konkursie nie określono maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu.

 

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku na obowiązkowym formularzu przyjętym przez organizatora konkursu w formie:

a) dokumentu elektronicznego utworzonego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA https://www.sowa.efs.gov.pl (obowiązkowo)

oraz

b) papierowej wersji wydrukowanej z systemu SOWA, złożonej bezpośrednio w siedzibie organizatora lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej

albo

w formie dokumentu elektronicznego przesłanego do IOK potwierdzającego tożsamość osoby składającej/osób składających wniosek przez:

 • elektroniczną platformę usług administracji publicznej
  bądź
 • elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 211, II piętro,

 • telefonicznie (58) 32-61-822 lub (58) 32-61-807,

 • poprzez e-mail: efs@wup.gdansk.pl .

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Pytania i ich wyjaśnienia dotyczące konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej urzędu: www.wup.gdansk.pl (zakładka Fundusze Europejskie/PO WER).

UWAGA: Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane w późniejszym czasie.

Relacja ze spotkania (19.10.2015) dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałania 1.2.1 PO WER

Relacja ze spotkania (27.10.2015) dla potencjalnych wnioskodawców w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałania 1.2.1 PO WER   

UWAGA: Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu - zobacz

Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15

Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania na dzień 30.10.2015 (PDF 179 KB)

UWAGA: do Regulaminu konkursu oraz do załącznika nr 1 "Minimalne wymagania jakościowe wsparcia" wprowadzono kilka zmian w zapisach:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pobierz:

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 23.10.2015 (ZIP 1,13 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 23.10.2015 (ZIP 8,01 MB)

Zał. 19 Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER: Regulamin dotacji na działalność gospodarczą PO WER

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 05.10.2015 (ZIP 1,13 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 05.10.2015 (ZIP 8,01 MB)

REGULAMIN konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.09.2015 (ZIP 1,13 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu 1.2.1 PO WER wersja z 28.09.2015 (ZIP 8,01 MB)

 

Wyniki konkursu po ocenie formalnej.

W dniu 09.12.2015 r. zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Zobacz:
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 (ZIP 434 Kb)


Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów które zostały skierowane do oceny merytorycznej konkursu
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Pobierz listę projektów w wersji:

dokument w wersji PDF (291 KB)

dokument w wersji DOC (352 KB)


 

Wyniki konkursu po ocenie merytorycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15
.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z poźn. zm.).

Zobacz:

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej, po procedurze odwoławczej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 stan na 02.08.2016 r. (ZIP 459 Kb).


Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 (ZIP 852 Kb)


Lista członków KOP (ZIP 380 Kb)

 

Podpisane umowy 1.2.1 PO WER 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę podpisanych umów w ramach projektów konkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zaktualizowana lista z dn. 17.05.2017 (ZIP 353 KB)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach. Zobacz.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2018 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów na 2019/2020 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uwaga: korekta do poniższego fragmentu treści: 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w terminie od

20.11.2018 do 14.12.2018 r. 10.12.2018 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku:
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,
tel. (058) 32-61-808/ 809/ 815/ 828/ 846, 32-64-878.

 

 

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2018 PO WER 1.1.1 wersja z 21.11.2018 r. (ZIP 1,88 MB).

Załączniki do ogłoszonego naboru wersja z 7.12.2018 r. (ZIP 4,87 MB).

Informacja o zmianach do naboru PO WER 1.1.1 z 7.12.2018 r.

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2018 PO WER 1.1.1 wersja z 21.11.2018 r. (ZIP 1,88 MB).

Załączniki do ogłoszonego naboru wersja z 21.11.2018 r. (ZIP 4,87 MB).

Informacja o zmianach do naboru PO WER 1.1.1 z 21.11.2018 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2018 PO WER 1.1.1 wersja z 19.11.2018 (ZIP 1,88 MB).

Załączniki do ogłoszonego naboru wersja z 19.11.2018 (ZIP 4,87 MB).

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów na 2017/2018 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminach

od 09.01.2017 do 20.01.2017 w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: marzec 2017 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. (058) 32-61-808/ 809/ 815/ 828/ 846, 32-64-878.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl

 

Pobierz:

Zmiana nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie 2017 PO WER 1.1.1 z dn. 17.01.2017 (ZIP 911 KB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2017 PO WER 1.1.1 wersja z 05.01.2017 (ZIP 1,32 MB).

Załączniki do ogłoszonego naboru wersja z 05.01.2017 (ZIP 5,63 MB).

Wyjaśnienia do dokumentacji dotyczącej naboru projektów pozakonkursowych PUP na 2017-2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER (ZIP 816 KB).

Wyniki i umowy naboru wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia:

- listę wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER na lata 2017 - 2018.

wersja ZIP (617 KB)

- listę podpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER, stan na 19.05.2017 r.

wersja ZIP 673 KB

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2016 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2016/2017 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminach od  21.03.2016 do 04.04.2016 w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. (058) 32-61-846, 32-61-815, 32-64-878, 32-61-809.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2016 PO WER wraz z załącznikami (PDF, 1,24 MB)

Wyniki i umowy naboru wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2016 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia:

- listę wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

wersja ZIP 581 KB

- listę podpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

wersja ZIP 404 KB

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2015 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na 2015/2016 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminach od  03.03.2015 do 17.03.2015 w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Uwaga: Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie z 17 marca 2015 r. do 25 marca 2015 r.

Więcej szczegółów w aneksie nr 1 (poniżej w plikach do pobrania).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tel. (058) 32-61-815, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-829.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla PO WER dostępny jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl/

Zobacz:

Zmiany do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy.

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2015 PO WER (PDF, 908,47kB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie 2015 POWER - tekst jednolity po Aneksie nr 1 2015.03.12 (PDF, 270,92kB)

Aneks 1 - ogłoszenie o naborze 2015.03.12 (PDF, 93,24kB)

Wyniki i umowy naboru wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia:

- listę wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/15 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

wersja PDF 91 KB

wersja DOC 287 KB


- listę p
odpisanych umów w ramach projektów pozakonkursowych wybranych w trakcie naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/15 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

wersja PDF 88 KB 

wersja ZIP 88 KB

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami o realizowanych projektach.