Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Piątek, 16 grudnia 2016 (12:48)

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa             w  art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W tym celu:

  1.  Dyrektor szkoły składa wniosek do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2.  Za datę rozpoczęcia procedury wydania opinii w sprawie wyrażenia opinii o  zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy przez PWRRP przyjmuje się dzień wpływu wniosku do kancelarii WUP.
  3.  PWRRP w Gdańsku może zasięgnąć opinii o zasadności kształcenia w zawodzie  właściwej miejscowo Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Określona powyżej procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania
Wzór wniosku .docx (44,75kB)
Wzór wniosku .pdf (PDF, 203,54kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader